Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Perspektiv på delaktighet i olika livssammanhang 7,5 Högskolepoäng

Participation from a life course perspective
Avancerad nivå, A7019H
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Folkhälsovetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Folkhälsovetenskap

Behörighet

Yrkesexamen arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad eller motsvarande omfattande 180 hp alternativt kandidatexamen inom huvudområde arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad, hälsovetenskap omfattande 180 hp eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten med en vetenskaplig grund utifrån kursens innehåll kunna:
 1. Förklara och diskutera hur delaktighet förstås och studeras inom olika vetenskapliga traditioner och ämnesområden.
 2. Resonera och argumentera för hur olika teoretiska perspektiv kan användas för att förstå delaktighet i olika livssammanhang.
 3. Förklara och diskutera delaktighet i olika sociokulturella kontexter utifrån transaktionellt - och lifecourse perspektiv.

Kursinnehåll
 • Medborgarskap och mänskliga rättigheter
 • Perspektiv på delaktighet inom olika ämnesområden
 • Hur delaktighet har studerats i olika kontexter
 • Transaktionellt perspektiv
 •  Lifecourse perspektiv
 •  ICF och delaktighet
 • Kompexiteten av samverkande faktorer för att förstå delaktighet
 • Delaktighet som pågående och föränderlig process i människors liv

Genomförande
Kursen ges med distansmetodik och är webbaserad. För kursens genomförande förutsätts att studenten aktivt söker kunskap och löser problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Det innebär att studenten tar eget ansvar genom att aktivt medverka till att uppnå kursens mål genom att planera innehåll och tid. Kursens innehåll bearbetas genom Introducerande föreläsningar, egna litteraturstudier, muntlig reflektion och dialog samt seminarium.

Examination
För betyget godkänd krävs att studenten uppnått kursens mål genom följande examinationsmoment:
 • Mål ett till tre examineras muntligt via seminarier.
 • Mål ett till två examineras individuellt genom skriftlig inlämningsuppgift samt muntligt presentation och diskussion.

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå och kan komma att ges på engelska. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Anneli Nyman

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteraturen kommer att bestå av artiklar. Förteckning över artiklar kommer att finnas i studiehandledningen, men studenten förväntas även i anslutning till kursen söka litteratur och artiklar inom ämnesområdet.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig inlämningsuppgift och muntlig presentation5.0U G VG
0002Seminarier2.5U G VG

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2015-02-12

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2017-02-10