Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete, master arbetsterapi 15 högskolepoäng

Master thesis in Occupational Therapy
Avancerad nivå, A7020H
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A2E
Betygskala
U G VG
Ämne
Arbetsterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling
Ingår i huvudområde
Arbetsterapi

Behörighet

Yrkesexamen inom arbetsterapi eller kandidatexamen huvudområde arbetsterap. Förkunskaper motsvarande kvantitativ och kvalitativ metod 15hp på avancerad nivå samt godkänt examensarbete 15hp på magisternivå.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten självständigt under handledning ha genomfört ett examensarbete i arbetsterapi på avancerad nivå (MASTER NIVÅ) inom ramarna för kursfordringarna och i samband med detta visat:

  • Förmåga att utarbeta en adekvat tidsplanering där disponering av tidsramar och arbetsuppgifter för genomförandet av examensarbetet beskrivs.
  • Brett kunnande inom ämnet arbetsterapi och väsentligt fördjupade kunskaper inom examensarbetets specifika delområde samt fördjupad insikt i relevant forsknings- och utvecklingsarbete.
  • Kunskap och förmåga i att analysera, kritiskt värdera och beskriva relevant litteratur, vetenskapliga studier och teorier inom arbetsterapi samt närliggande ämnesområden med relevans till det egna examensarbetet
  • Förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera problem och formulera frågeställningar av relevans för ämnet som kan leda till kunskapsutveckling.
  • Förmåga att planera och motivera metodval samt väsentligt fördjupad metodkunskap och förmåga till genomförande av datainsamling, presentera data samt dataanalys relaterade till examensarbetets problem och frågeställningar.
  • Kunskap och väsentlig fördjupad förmåga i att syntetisera, diskutera och kritiskt värdera resultat och dess bidrag till ämne, profession och samhälle.
  • Kunskap och väsentlig fördjupad förmåga i att diskutera och kritiskt värdera metod och etiska aspekter samt förmåga att identifiera framtida behov av kunskapsutveckling inom arbetsterapi och samhälle.
  • Förmåga att skriftligt utarbeta ett vetenskapligt examensarbete som dokumenterar ovanstående kunskaper och förmågor och där även en fördjupad logisk och kommunikativ struktur avspeglas
  • Förmåga att muntligt klart redogöra för, motivera, försvara och diskutera examensarbetet utifrån kunskaper i vetenskaplig metodik, etik, arbetsterapi och närliggande ämnesområde i enlighet med praxis för ventilering av vetenskapliga studier.
  • Förmåga att muntligt klart opponera och diskutera ett annat examensarbete utifrån kunskaper i vetenskaplig metodik, etik, arbetsterapi och närliggande ämnesområde i enlighet med praxis för ventilering av vetenskapliga studier  

Kursinnehåll
Utformning av projektplan
Genomföra en etisk ansökning för projektarbetet
Genomförande av projektarbete och lösning eller bearbetning av det problem som formulerats
Utformning av vetenskaplig rapport enligt gängse internationell utformningsmall inom ämnet
Försvar av eget examensarbete
Kritiskt granskning och opposition på ett annat examensarbete i kursen

Genomförande
För kursens genomförande förutsätts att studenten aktivt söker kunskap och löser problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Det innebär att studenten tar eget ansvar genom att aktivt medverka till att uppnå kursens mål genom att planera innehåll och tid. Studenten arbetar individuellt. Under kursen följer studenten forskningsprocessen genom att bearbeta litteratur och artiklar, samla in och analysera data för att kunna skriva fram ett vetenskapligt examensarbete. Kursens innehåll bearbetas genom handledning, muntliga och skriftliga presentationer för studenter och lärare samt muntliga diskussioner vid seminarier

Kurskrav är närvaro och ett aktivt deltagande vid examinationsseminarier där studenten fungerar som opponent eller respondent, men även vid ytterligare seminarier samt utarbetande av tidsplan för examensarbetet.


Examination
Samtliga mål examineras genom skriftlig uppsats, dess försvar vid ett seminarium samt opposition på en annan uppsats (Prov 0001, 15 hp).

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

För godkänt betyg på kurs krävs även e-publicering av uppsatsen enligt LTU:s anvisningar


Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå.


Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.


Examinator
Maria Larsson-Lund

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Carter, R Ed (2010) Rehabilitation Research Principles And Applications Elsevier Health Sciences, ISBN: 9781437708400

Fulltextmaterial
Mall för referenshantering enligt Vancouver-systemet: http://www.icmje.org/manuscript_1prepare.html
Mall för referenshantering Förkortad svensk översättning och tolkning av APA – systemet för Röda Korsets Högskola
Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – En handbok (http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Utvardering-av-metoder-i-halso-och-sjukvarden--En-handbok/).

Rekommenderad beroende på inriktning av examensarbete
Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (2008) Tillämpad kvalitativ forskning inom Hälso-och sjukvård. Studentlitteratur AB. Lund.
Friberg, F. (2006) Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (litteraturuppsatser).
Trost, J. (2007) Enkätboken, Studentlitteratur.

Egen sökt litteratur beroende på examensarbetets problemområde

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001ExamensarbeteU G VG15.00ObligatoriskH16

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2016-02-12

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-01-08