KURSPLAN

Arbetsterapi: Aktivitet för delaktighet och hälsa 7,5 högskolepoäng

Occupational therapy: Occupation for participation and health
Avancerad nivå, A7021H
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-06-13

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Arbetsterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Yrkesexamen arbetsterapi omfattande 180 hp alternativt kandidatexamen inom huvudområde arbetsterapi omfattande 180 hp.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Förklara och diskutera relationer mellan aktivitet, delaktighet och hälsa på individ, grupp och samhällsnivå med beaktande av ett jämnställdhets- och mångfaldsperspektiv.
Analysera och värdera olika teoretiska perspektiv på aktivitet samt argumentera för styrkor och svagheter i relation till tillämpning i verksamhet.
Analysera och diskutera rätten till aktivitet och hur arbetsterapi kan agera proaktivt på individ, grupp och samhällsnivå i relation till nationella och internationella policydokument.

Kursinnehåll
Teoretiska perspektiv inom arbetsterapi och aktivitetsvetenskap
Policydokument som relaterar till aktivitet, delaktighet och hälsa
Mänsklig aktivitet i relation till digitalisering, jämnställdhet, mångfald och hållbarhet

Genomförande
Kursen ges med distansmetodik och är webbaserad. För studierna krävs datorvana och tillgång till Internetanslutning samt headset och webbkamera. Kursen har sin pedagogiska grund i LTUs pedagogiska idé. Detta arbetssätt kännetecknas av att varje student ska inspireras till engagemang samt självständigt och aktivt lärande som utmanar dennes förmågor. Studenten ska aktivt söka och lösa problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Kursen samläses med studenter vid magisterprogram i fysioterapi med en ämnesvis fördjupning. Lärandet i kursen sker genom litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, muntliga och skriftliga presentationer samt eget fördjupningsarbete.

Examination
Kursens mål examineras löpande och för godkänt betyg i kursen krävs att studenten uppnått kursens mål. Målen examineras skriftligt och muntligt genom inlämningsuppgifter, seminarier  och presentationer.

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.


Examinator
Anneli Nyman

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Christiansen, C., & Townsend, E. A. (2009). Introduction to Occupation: The art of science and living (2nd ed.). Upper Saddler River, N.J, Pearson.
Erlandsson, L. & Persson, D. (2014). ValMo-modellen: ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Fisher, A. G., & Marterella, A. (2019). Powerful practice: A model for authentic occupational therapy. Fort Collins, CO: Center for Innovative OT Solutions.
Taylor, R. (2017). Kielhofner´s Model of Human Occupation. Theory and Application (5th ed). Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
Townsend, E. A., & Polatajko, H. J. (2007). Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation. Canadian Association of Occupational Therapists.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Individuell skriftlig inlämningsuppgiftU G VG5.00ObligatoriskH19
0002Seminarier och presentationerU G#2.50ObligatoriskH19