Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Arbetsterapi: Aktivitet för delaktighet och hälsa 7,5 högskolepoäng

Occupational therapy: Occupation for participation and health
Avancerad nivå, A7021H
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Arbetsterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Yrkesexamen arbetsterapi omfattande 180 hp alternativt kandidatexamen inom huvudområde arbetsterapi omfattande 180 hp.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Förklara och diskutera relationer mellan aktivitet, delaktighet och hälsa på individ, grupp och samhällsnivå med beaktande av ett jämnställdhets- och mångfaldsperspektiv.
Analysera och värdera olika teoretiska perspektiv på aktivitet samt argumentera för styrkor och svagheter i relation till tillämpning i verksamhet.
Analysera och diskutera rätten till aktivitet och hur arbetsterapi kan agera proaktivt på individ, grupp och samhällsnivå i relation till nationella och internationella policydokument.

Kursinnehåll
Teoretiska perspektiv inom arbetsterapi och aktivitetsvetenskap
Policydokument som relaterar till aktivitet, delaktighet och hälsa
Mänsklig aktivitet i relation till digitalisering, jämnställdhet, mångfald och hållbarhet

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen ges med distansmetodik och är webbaserad. För studierna krävs datorvana och tillgång till Internetanslutning samt headset och webbkamera. Kursen har sin pedagogiska grund i LTUs pedagogiska idé. Detta arbetssätt kännetecknas av att varje student ska inspireras till engagemang samt självständigt och aktivt lärande som utmanar dennes förmågor. Studenten ska aktivt söka och lösa problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Kursen samläses med studenter vid magisterprogram i fysioterapi med en ämnesvis fördjupning. Lärandet i kursen sker genom litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, muntliga och skriftliga presentationer samt eget fördjupningsarbete.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursens mål examineras löpande och för godkänt betyg i kursen krävs att studenten uppnått kursens mål. Målen examineras skriftligt och muntligt genom inlämningsuppgifter och seminarier.

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.


Examinator
Maria Ranner

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Erlandsson, L. & Persson, D. (2020). ValMo-modellen: Arbetsterapi för hälsa genom görande. Lund: Studentlitteratur.
Fisher, A. G., & Marterella, A. (2019). Powerful practice: A model for authentic occupational therapy. Fort Collins, CO: Center for Innovative OT Solutions.
Taylor, R. (2017). Kielhofner´s Model of Human Occupation. Theory and Application (5th ed). Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
Townsend, E. A., & Polatajko, H. J. (2007). Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation. Canadian Association of Occupational Therapists.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003SeminarierU G#3.00ObligatoriskH21
0004Individuell skriftlig inlämningsuppgiftU G VG4.50ObligatoriskH21

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-02-11

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-06-08