Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Arbetsterapi: Design och tillämpning av kvalitativ metod 7,5 högskolepoäng

Occupational therapy: Design and application of qualitative methodology
Avancerad nivå, A7023H
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
U G VG
Ämne
Arbetsterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Yrkesexamen arbetsterapi omfattande 180 hp alternativt kandidatexamen inom huvudområde arbetsterapi omfattande 180 hp.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter kursen kunna:
  • Kritiskt värdera och diskutera kvalitativa forskningsdesigner och metoder av relevans för arbetsterapi
  • Förklara, jämför och argumentera för olika kvalitativa forskningsdesigner och metoder i relation till vetenskapsteoretiska perspektiv
  • Designa en kvalitativ datainsamling och analys för en frågeställning av relevans för arbetsterapi, med fördjupad diskussion kring metodval och forskningsetiska ställningstaganden

Kursinnehåll
Kvalitativ forskningsdesign inkluderat design av kvalitativa studier i relation till intervention
Kvalitativa metoder för datainsamling och analys
Forskningsetiska aspekter på kvalitativa forskningsdesigner
Vetenskapsteoretisk grund för kvalitativ metodik
Jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i kvalitativ forskning

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen ges med distansmetodik och är webbaserad. För studierna krävs datorvana och tillgång till Internetanslutning samt headset och webbkamera. Kursen har sin pedagogiska grund i LTUs pedagogiska idé. Detta arbetssätt kännetecknas av att varje student ska inspireras till engagemang samt självständigt och aktivt lärande som utmanar dennes förmågor. Studenten ska aktivt söka och lösa problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Kursen samläses med studenter vid magisterprogram i fysioterapi med en ämnesvis fördjupning. Lärandet i kursen sker genom litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, muntliga och skriftliga presentationer samt eget fördjupningsarbete.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursens mål examineras löpande och för godkänt betyg i kursen krävs att studenten uppnått kursens mål. Målen examineras individuellt, skriftligt och muntligt genom inlämningsuppgifter och seminarier. 

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.


Examinator
Maria Larsson-Lund

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Holloway, I., & Galvin, K. (2016). Qualitative research in nursing and healthcare. Chichester: John Wiley & Sons.
Höglund Nielsen, B., & Granskär, M. (2017). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso-och sjukvård. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur.
Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3.[rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003Individuell skriftlig vetenskaplig rapportU G VG4.50ObligatoriskH21
0004SeminarierU G#3.00ObligatoriskH21

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-02-11

Reviderad