Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Arbetsterapi: Design och tillämpning av kvalitativ metod 7,5 högskolepoäng

Occupational therapy: Design and application of qualitative methodology
Avancerad nivå, A7023H
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Arbetsterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Yrkesexamen arbetsterapi omfattande 180 hp alternativt kandidatexamen inom huvudområde arbetsterapi omfattande 180 hp.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Tillämpa, kritiskt värdera och argumentera för kvalitativa forskningsdesigner och metoder av relevans för arbetsterapi
Förklara vetenskapsteoretiska perspektiv i relation till kvalitativ forskningsdesign
Designa en kvalitativ datainsamling och analys för en frågeställning av relevans för arbetsterapi, motivera metodval och diskutera relevanta forskningsetiska aspekter och ställningstaganden

Kursinnehåll
Kvalitativ forskningsdesign inkluderat design av kvalitativa studier i relation till intervention
Kvalitativa metoder för datainsamling och analys
Forskningsetiska aspekter på kvalitativa forskningsdesigner
Vetenskapsteoretisk grund för kvalitativ metodik
Jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i kvalitativ forskning

Genomförande
Kursen ges med distansmetodik och är webbaserad. För studierna krävs datorvana och tillgång till Internetanslutning samt headset och webbkamera. Kursen har sin pedagogiska grund i LTUs pedagogiska idé. Detta arbetssätt kännetecknas av att varje student ska inspireras till engagemang samt självständigt och aktivt lärande som utmanar dennes förmågor. Studenten ska aktivt söka och lösa problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Kursen samläses med studenter vid magisterprogram i fysioterapi med en ämnesvis fördjupning. Lärandet i kursen sker genom litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, muntliga och skriftliga presentationer samt eget fördjupningsarbete.

Examination
Kursens mål examineras löpande och för godkänt betyg i kursen krävs att studenten uppnått kursens mål. Målen examineras skriftligt och muntligt genom inlämningsuppgifter, seminarier  och presentationer.

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.


Examinator
Maria Larsson-Lund

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Holloway, I., & Galvin, K. (2016). Qualitative research in nursing and healthcare. Chichester: John Wiley & Sons.
Höglund Nielsen, B., & Granskär, M. Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso-och sjukvård. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur.
Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3.[rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Individuell skriftlig inlämningsuppgiftU G VG5.00ObligatoriskV20
0002Seminarier och presentationerU G#2.50ObligatoriskV20

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-10-30