KURSPLAN

Arbetsterapi: Evidens, förbättringskunskap och verksamhetsutveckling i hälso- och sjukvård 7,5 högskolepoäng

Occupational therapy: Evidence, improvement science and development in health care
Avancerad nivå, A7024H
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-01-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Arbetsterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Yrkesexamen arbetsterapi omfattande 180 hp alternativt kandidatexamen inom huvudområde arbetsterapi omfattande 180 hp.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Förklara och diskutera kunskaper om evidens, förbättringsarbete och implementering samt argumentera för tillämpning i verksamhet av relevans för arbetsterapi med beaktande av jämnställdhet och hållbarhet.
Systematiskt och kritiskt granska evidens av relevans för arbetsterapi.
Utveckla en plan och argumentera för ett förbättringsarbete för ökad kvalitet inom verksamhet av relevans för arbetsterapi.

Kursinnehåll
Teorier, vetenskaper och verktyg för att utveckla och förbättra verksamheter och arbetssätt
på ett hållbart sätt.
Evidens och förbättringsarbete i relation till jämnställdhet och hållbarhet
Metoder och arbetssätt för evidensbaserad praxis
Policydokument för kvalitet och patientsäkerhet

Genomförande
Kursen ges med distansmetodik och är webbaserad. För studierna krävs datorvana och tillgång till Internetanslutning samt headset och webbkamera. Kursen har sin pedagogiska grund i LTUs pedagogiska idé. Detta arbetssätt kännetecknas av att varje student ska inspireras till engagemang samt självständigt och aktivt lärande som utmanar dennes förmågor. Studenten ska aktivt söka och lösa problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Kursen samläses med studenter vid magisterprogram i fysioterapi med en ämnesvis fördjupning. Lärandet i kursen sker genom litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, muntliga och skriftliga presentationer samt eget fördjupningsarbete.

Examination
Kursens mål examineras löpande och för godkänt betyg i kursen krävs att studenten uppnått kursens mål. Målen examineras skriftligt och muntligt genom inlämningsuppgifter, seminarier  och presentationer.

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.


Examinator
Anneli Nyman

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Carter, R., & Lubinsky, J. (2015). Rehabilitation research: principles and applications. Elsevier Health Sciences.
Holloway, I., & Galvin, K. (2016). Qualitative research in nursing and healthcare. Chichester: John Wiley & Sons.
Höglund Nielsen, B., & Granskär, M. (2017) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso-och sjukvård. Lund: Studentlitteratur.
Willman, A., Nilsson, R., Sandström, B., & Bahtsevani, C. (2016). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) (2017). Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten. En handbok. Stockholm: SBU

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Individuell skriftlig inlämningsuppgiftU G VG5.00ObligatoriskV20
0002Seminarier och presentationerU G#2.50ObligatoriskV20