KURSPLAN

Matematik I för bergsskoletekniker 7,5 Högskolepoäng

Mathematics I for Technicians
Grundnivå, B0001M
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Inst TVM Mats Näsström 2012-04-03

Reviderad
av Mats Näsström 2017-06-16

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Matematik
Ämnesgrupp (SCB)
Matematik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Studenten ska utveckla sin förmåga att förstå och använda matematiska begrepp och modeller som verktyg i tekniska tillämpningar.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  •  hantera och räkna med olika typer av algebraiska uttryck och formler som förekommer i tekniska sammanhang,
  • förstå och använda räta linjens ekvation för att rita och tolka grafer samt anpassa grafer till mätdata inom tekniska tillämpningsområden,
  •  använda ekvationssystem vid problemlösning som t ex förekommer vid kemiska reaktioner,
  • använda andragradsuttryck och ekvationer som t ex förekommer vid beräkning av ytjämnhet vid svarvning eller beräkning av pumpprestanda,
  • använda funktioner som modeller för verkliga förlopp vid tillverkningsprocesser,
  • trigonometrins grunder i en rätvinklig triangel som används vid beräkning av t ex ytspänningen hos vätskor och smältor, vinklar i byggkonstruktioner eller krafter och belastningar på maskinelement eller byggkonstruktioner,
  • använda statistiska fördelningar för att senare t ex förstå och tillämpa statistisk processtyrning,
  • arbeta med grafritande hjälpmedel.

Kursinnehåll

Algebraiska uttryck, förstagradsekvationer, variabler och formler.

Polynom, konjugat- och kvadreringsregler, faktorisering, rationella uttryck, bråkräkning, ekvationssystem och andragradsekvationer.

Analytisk geometri: avståndsformeln och räta linjen.

Funktioner: beteckningen y = f (x), andragradsfunktioner, olikheter,

Pythagoras sats, sinus, cosinus och tangens i rätvinkliga trianglar.

Statistik och statistiska fördelningar

Tekniska tillämpningar på ovanstående moment


Genomförande

Föreläsningar och övningar.


Examination
Skriftlig tentamen.

Övrigt

Kursen kan ej räknas in i den matematik som krävs för högskoleingenjörsexamen eller teknologie kandidatexamen.

Kursen motsvarar MA1011.


Examinator
Ove Edlund

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Croft, Anthony., Davison. Robert. (2006) Foundation maths. 5 uppl. New York : Pearson Education. (523 s). ISBN 0-131-97921-3

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig tentamen7.5G U 3 4 5