Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Konstruktionsteknik 7,5 högskolepoäng

Structural engineering
Grundnivå, B0002B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Konstruktionsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik
Ingår i huvudområde
Arkitektur, Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet samt M0047M Differentialkalkyl samt M0048M Linjär algebra och integralkalkyl samt F0004T Fysik 1 eller motsvarande kurser.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att studenten ska kunna
• beräkna snittkrafter (normalkrafter, tvärkrafter och moment) i statiskt bestämda balkar och pelare
• beräkna spänningstillståndet i balkar och pelare
• beräkna spänningars och töjningars variation i olika riktningar
• beräkna deformationer i statiskt bestämda system
• tillämpa vinkeländringsmetoden för beräkning av stödreaktioner i statiskt obestämda balkar
• förklara verkningssättet i fackverk och kunna beräkna dess stångkrafter 
• förklara och tillämpa Eulerknäckning
• beskriva begreppen flyt- och brottvillkor, elasticitet, plasticitet och dimensionering
• planera och utföra laborationsuppgifter i grupp, bearbeta resultat och presentera dem skriftligt (laborationsrapport) 

Kursinnehåll
Snittkrafter (normalkrafter, tvärkrafter och moment) i statiskt bestämda balkar och pelare 
• lasttyper och upplag
• friläggning
• jämvikt
• snitt
• elementarfall
• normalkrafts-, tvärkrafts- och momentdiagram

Spänningstillståndet i balkar och pelare 
• normal-, böj- och skjuvspänningar
• yttröghetsmoment, böjmotstånd (elastiskt och plastiskt), statiskt moment

Spänningars variation i olika riktningar
• spänningstransformation
• Mohrs spänningscirkel
• huvudspänningar och huvudspänningsriktning

Deformationer i statiskt bestämda system
• elastiska linjens differentialekvation
• elementarfall


Stödreaktioner i statiskt obestämda balkar med hjälp av vinkeländringsmetod
• uppdelning i statiskt bestämda delar
• kontinuitetsvillkor
• elementarfall

Fackverk 
• friktionsfria leder och stänger
• statisk bestämdhet
• knutpunktsmetod
• snittmetod

Eulerknäckning
• Eulers knäckfall
• knäckningslängd och knäckningsmoder
• knäckningsspänning
• Eulerhyperbel

Flyt- och brottvillkor  plasticitet och dimensionering
• arbetskurvor
• sprödhet och seghet
• elasticitet och plasticitet, flyt- och brottvillkor

Laborationsuppgifter
• balkböjning – en stålbalk provas i trepunktböjning
o förberedelser: beräkning av stödreaktioner, tvärsnittstorheter, spänningar och deformationer
o provning
o sammanställning och analys av resultat
o laborationsrapport
• knäckning – stålstav provas i knäckning
o förberedelser: beräkning av teoretiska knäckningslaster
o effekt av upplagsförhållanden och knäcklängd
o inverkan av imperfektioner
o provning, sammanställning och analys av resultat
o laborationsrapport 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Studenterna deltar på föreläsningar där bakgrunder och teorier till kursinnehållet härleds, presenteras och exemplifieras. 

Studenterna övar beräkningsmetodik till kursinnehållet 
• enskilt på övningspass i klassrum 
• i grupp genom förberedelse- och efterarbete till laborationsuppgifterna. 

Studenterna övar förmågan att planera, genomföra och redovisa laborationsuppgifter i grupp genom två laborationer. Förberedelse till laborationerna redovisas muntligt innan laborationerna får påbörjas. 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Bakgrund och teorier examineras med skriftlig halvtidstentamen (dugga). Beräkningsmetodik för kursinnehållet examineras med skriftlig sluttentamen. Resultaten från de två deltentorna summeras. Betygsskala: U, 3, 4, 5.

Förmågan att planera, genomföra och redovisa laborationsuppgifter i grupp examineras dels genom muntlig redovisning av förberedande beräkningar, dels genom skriftliga laborationsrapporter. För godkänt på kursen krävs godkända laborationsrapporter. Betygsskala: U, G. 

Övrigt
Kursen ges på grundläggande nivå och ingår i kärnkurspaketet för civilingenjör Arkitektur och civilingenjör Väg- och Vatten.

Examinator
Ulf Ohlsson

Övergångsbestämmelser
Kursen B0002B motsvarar kursen ABB025

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Kompendier från Ltu.
Heyden, S., Dahlbom, O., Olsson, A. & Sandberg, G. (2017). Introduktion till strukturmekaniken. Lund: Studentlitteratur. ISBN 9789144084060

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 56.00ObligatoriskH07
0002LaborationU G#1.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17