Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Matematik II för bergsskoletekniker 7,5 Högskolepoäng

Mathematics II for Technicians
Grundnivå, B0002M
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Matematik
Ämnesgrupp (SCB)
Matematik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik I för bergsskoletekniker B0001M eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Studenten skall utveckla sin förmåga att förstå och använda matematiska begrepp och modeller som verktyg i tekniska tillämpningar.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • använda rationella uttryck, uttryck med polynom, polynomfunktioner och potensfunktioner för att lösa tekniska problem
  • använda exponentialfunktioner, logaritmer och logaritmfunktioner samt tolka och använda logaritmiska diagram som förekommer t ex i byggakustik, skärande bearbetning, livslängdsbestämning av lager, reaktionsförlopp och friktionsförluster vid rörströmning,
  • förstå och tillämpa derivata som kan användas t ex vid bestämning av reaktionshastigheter och diffusionshastigheter vid metallframställning, optimering av konstruktioner och beräkning av koncentrationsgradienter vid diffusion och stelning,
  • använda trigonometri i godtyckliga trianglar som grund för att kunna beräkna utsättningsdata vid fältmätningar eller göra mättekniska beräkningar inom bearbetningsteknik,
  • använda integraler för att senare t ex kunna beräkna arbete i kyl- och värmepumpsprocesser eller andra termodynamiska processer,
  • arbeta med grafritande hjälpmedel.

Kursinnehåll

Funktioner: beteckningen y = f (x), andragradsfunktioner, olikheter, potenser, potensfunktioner, exponentialfunktioner, logaritmfunktioner, trigonometriska funktioner och radianbegreppet.

Trigonometri: likformighet, sinus, cosinus och tangens i godtyckliga trianglar samt trigonometriska ekvationer.

Derivator: ändringskvot, derivator i verkligheten, deriveringsregler, andraderivatan, växande och avtagande funktioner samt maximi- och minimivärden.

Integraler: definition, integralberäkning, beräkning av areor.

Tekniska tillämpningar på ovanstående moment.

Genomförande

Föreläsningar och övningar.


Examination
Skriftlig tentamen.

Övrigt

Kursen kan ej räknas in i den matematik som krävs för högskoleingenjörsexamen eller teknologie kandidatexamen.

Kursen motsvarar MA1012.


Examinator
Ove Edlund

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Croft, Anthony., Davison. Robert. (2006) Foundation maths. 5 uppl. New York : Pearson Education. (523 s). ISBN 9780273730767

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig tentamen7.5G U 3 4 5

Kursplanen fastställd
av Inst TVM Mats Näsström 2012-04-03

Reviderad
av Mats Näsström 2017-06-16