Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Enhetsoperationer 7,5 högskolepoäng

Unit Operations
Grundnivå, B0004K
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Kemisk apparatteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik
Ingår i huvudområde
Kemiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt K0016K Kemiska principer, F0004T Fysik 1, F0006T Fysik 3, M0031M Linjär algebra och differentialekvationer, B0003K Transportprocesser eller motsvarande kurser samt goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att ge den studerande förståelse för principerna bakom olika kemitekniska separationsprocesser.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 
1. beskriva olika enhetsoperationer inom kemisk industri
2. analysera faktorer som påverkar funktionen hos enhetsdriften
3. utföra designberäkningar för utvalda enhetsoperationer
4. förklara uppbyggnad och funktion av kemiteknisk apparatur
5. identifiera relevanta enhetsoperationer i processflödesdiagram
6. modellera utvalda enhetsoperationer i representativ programvara
7. genomföra, utvärdera och redovisa experimentellt arbete 

Kursinnehåll
Kursen av en översiktskurs i enhetsdrift och separationsteknik och fokuserar på principerna för utvalda vätskeflödesprocesser, värmeöverföringsprocesser och massöverföringsprocesser.

I stora drag innehåller kursen följande:
• Separationsprocessernas termodynamiska bakgrund
• Enstegsprocesser och kaskadsystem
• Binär och flerkomponentsdestillation
• Lakning och extraktion
• Torkning
• Befuktning och absorption
• Kristallisering
• Adsorption
• Kromatografiska separationsmetoder
• Värmeväxlare och avdunstning
• Simulering och modellering av separationsprocesser med representativ programvara 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen inkluderar undervisningen/kursaktiviteter såsom föreläsningar, handledningar och laborationer (experimentell i laboratoriet och modellering i datalaboratorium). Föreläsningar behandlar teorin om vätskemekanik, värmeöverföring och massöverföringsprocesser. Handledningar löses exempeluppgifter baserade på teoriföreläsningarna och hjälper att öva problemlösning. Laborationer täcker viktiga punkter från föreläsningarna och erbjuder praktisk erfarenhet av drift av kemisk processutrustning och matematisk modellering av processer. Laborationer hjälper till att utveckla samarbetsförmåga under grupparbete och kritiskt tänkande som involverar design, prestanda och analys av resultat.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen bedöms genom en skriftlig tentamen (inkluderar en teori och en beräkningsdel) och två laboratorierapporter (experimentell och modellering).
Lärandemål 1-5 examineras genom den skriftliga individuell tentamen (Betygsskala G U 3 4 5).
Lärandemål 6-7 examineras genom laboratorierapporterna (betygsskala U G).
Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg på kursen.
Laborationer har obligatorisk närvaro.  

Övergångsbestämmelser
Kursen B0004K motsvarar kursen KGB007.

Examinator
Io Antonopoulou

Övergångsbestämmelser
Kursen B0004K motsvarar kursen KGB007

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Geankoplis Christie J., Transport Processes and Separation Process Principals, fourth edition, Prentice-Hall PTR, New Jersey, US, 2003. ISBN 0-13-101367-X

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH07
0004Laboration, experimentellU G#1.50ObligatoriskH21
0005Laboration, modelleringU G#1.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17