Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Materiallära II - svetsning 6 Högskolepoäng

Science of Materials II - Welding
Grundnivå, B0005T
Version
Kursplan gäller: Höst 2012 Lp 1 - Vår 2014 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Materialteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Materialteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Avklarad kurs MP1002 Materiallära I eller motsvarande.


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat

Kursen avser att ge kunskaper om de strukturer och strukturbetingade egenskaper som kan utvecklas hos metalliska material som utsätts för plastisk bearbetning, värmebehandling och termiska fogningsprocesser. Kursen skall också ge kunskap om utformning och utförande av termiska fogningsmetoder. Detta för att ge en grund för ett utrednings- och utvecklingsarbete i företag som arbetar med termiska fogningsmetoder och värmebehandling.

Efter genomgången kurs skall studenten på ett vetenskapligt sätt kunna redovisa samspelet mellan plastiskt betingade strukturdefekter i metalliska material, diffusions- och kärnbildningspåverkande faktorer samt reaktionskinetik och hur detta samspel kan skapa och/eller påverka variationer i kemisk sammansättning. Studenten skall vidare kunna visa grundläggande kunskaper om svetsning och lödning. I kursmålet ingår också att genom arbetsprov kunna visa en viss praktisk erfarenhet. Efter genomgången kurs skall studenten med egen förståelse kunna medverka i tekniskt utrednings- och utvecklingsarbete inom området värmebehandling och termiska fogningsmetoder.


Kursinnehåll

Metalliska materialtyper: Stål, gjutjärn, lätt- och tungmetaller.

Värmebehandling: Stål, icke fasomvandlande metaller

Fogningsteknik: Svetsning, lödning, och sintring. Svetsmetallurgi och svetsdefekter.


Genomförande

Föreläsningar, laborationer och övningar.


Examination

Examinationen har delats upp i en teoretisk del och en tillämpad del. Den teoretiska omfattar 4 högskolepoäng och examineras genom en skriftlig tentamen efter avslutad teorikurs.

Den tillämpade delen omfattar 2 högskolepoäng och består av godkända inlämningsuppgifter/laborationer.

Sammanfattningsbetyg på kursen fastställs genom sammanvägning av resultaten från de båda delkurserna


Övrigt
Kursen motsvarar MP1008.

Examinator
Lennart Wallström

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Arén, Björn. (2007) Svetsteknik. Kompendium, Bergsskolan i Filipstad. (60 s).

Ullman, Erik, Bengtson, Ulf. (2003) Materiallära, Karlebo-serien. 14 uppl. Stockholm : Liber. (530 s). ISBN 91-47-05178-7
Kompletterande litteratur/Additional literature: Särtryck/Off-prints

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig tentamen4.0G U 3 4 5
0002Inlämningsuppgifter/laborationer2.0G U 3 4 5

Kursplanen fastställd
av Inst TVM Mats Näsström 2012-04-03

Reviderad
av Inst TVM Mats Näsström 2012-04-03