Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Organisk kemi och biokemi 7,5 högskolepoäng

Organic Chemistry and Biochemistry
Grundnivå, B0007K
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Kemi
Ämnesgrupp (SCB)
Kemi
Ingår i huvudområde
Kemiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt K0016K Kemiska principer eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i organisk kemi och biokemi för att underlätta avancerade studier i bioprocessteknik samt industriell kemi- och miljöteknik

Efter kursen förväntas studenterna kunna:

§ Beskriva organiska föreningars struktur, nomenklatur och reaktionsmekanismer

§ Förklara sambandet mellan struktur och egenskaper för vissa naturliga och syntetiska polymerer

§ Redogöra hur några kommersiellt viktiga organiska föreningar framställs inom industrin samt deras egenskaper/funktionalitet.

§ Beskriva de biokemiska reaktioner som sker i levande organismer för att de ska kunna omsätta energi och syntetisera makromolekyler

§ Beskriva hur biotekniska processer kan användas praktiskt i samhället

§ Genomföra, utvärdera och redovisa experimentellt arbete i grupp

§ Kunna identifiera sitt kunskapsbehov samt diskutera och utvecklas i ämnet


Kursinnehåll

Den här kursen är en grundkurs i organisk kemi och biokemi som ska förmedla en integrerad förståelse för organiska föreningar och hur de utgör grunden för cellens molekylära uppbyggnad och funktion. Kursen belyser också hur några vanliga organiska föreningar används kommersiellt i form av plaster eller inom livsmedels- och läkemedelsindustrin samt exempel på industriella biokemiska processer.  

Del 1 : Organisk kemi
Denna del består i stora drag av följande moment:

§  Klassificering av organiska föreningar och deras nomenklatur (alkaner, alkener, alkyner, aromater, etrar, alkoholer, aldehyder, ketoner, karboxylsyror och halogenerade kolväten)

§ Isomeri: geometrisk-och stereoisomeri

§ Additions- och substitutionsreaktioner samt mekanismer

§ Struktur och funktion hos vissa syntetiska polymerer (polyuretaner, polylaktid, polyhydroxybutyrat)

§ Introduktion till medicinsk kemi

Del 2 : Biokemi 
Denna del består i stora drag av följande moment:
 
§ Struktur och funktion hos naturliga polymerer (polypeptider, polysackarider och nukleisyror)

§ Struktur och funktion hos lipider och biologiska membran.

§ Enzymatisk katalys av reaktioner samt reglering av enzymaktivitet

§ Bioenergi och metabolism  

§ Biotekniska applikationer inom industrin


Genomförande

Undervisningen består av teoripass samt obligatoriska laborationer och inlämningsuppgifter. 1:a lektionen är obligatorisk för alla studenter. Frånvaro beviljas av kursansvarig. Vidare breddas studenternas kunskaper i ämnet genom olika gästföreläsningar.


Examination

 Godkända inlämningsuppgifter och laborationer inklusive rapporter. Skriftliga tentamina för del 1 och del 2. Resultaten från dessa två tentamina ligger till grund för slutbetyget.   Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.


Övrigt

Kursen ges på grundläggande nivå på civilingenjörsprogrammet Industriell miljö och processteknik.
Studiehandledning återfinns i LTUs lärplattform. 


Övergångsbestämmelser

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med någon av kurserna K0002K Organisk kemi eller B0005K Biokemi och bioteknik.


Examinator
Josefine Enman

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Burrows et al; Chemistry3 samt Tymoczko, Berg, Stryer; Biochemistry A Short Course, eller likvärdiga böcker.
Kompletterande material i LTUs lärplattform

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004InlämningsuppgifterU G#2.00ObligatoriskH10
0006LaborationU G#1.50ObligatoriskH11
0007Tentamen biokemiG U 3 4 52.00ObligatoriskH16
0008Tentamen organisk kemiG U 3 4 52.00ObligatoriskH16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2010-08-05

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-01-14