KURSPLAN

NO/Teknik för lärare år 1-3, ingår i Lärarlyftet 15 Högskolepoäng

Science and Technology för Teachers grade 1-3, part of Lärarlyftet
Grundnivå, B0008P
Version
Kursplan gäller: Höst 2015 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid instituionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Naturvetenskapligt lärande
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Lärarexamen med inriktning mot minst åk 1-3 med undervisning i NO/teknik utan ämnesbehörighet


Urval

Urval sker genom lottning mellan behöriga sökande


Platsfördelning
Alternativa: 100%


Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • Använda kunskaper från naturorienterande och tekniska ämnesområden för att kritiskt granska, värdera och ta ställning till frågor som relaterar till en långsiktig ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar utveckling
 • I tal och skrift och med olika praktiska och estetiska uttrycksformer beskriva och förklara fenomen och processer i naturen och i tekniska sammanhang med hjälp av naturvetenskapliga och tekniska termer, begrepp, teorier och samband
 • Skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden
 • Tillämpa naturvetenskapliga och tekniska metoder och arbetssätt samt på olika sätt dokumentera dessa 
 • Reflektera över hur barns erfarenheter och kunskaper, med hänsyn tagen till ett genusperspektiv, olika kulturella bakgrunder, och olika behov av stöd, kan tillvaratas för att stimulera varje barns lärande och utveckling
 • Reflektera över ämnesdidaktiska forskningsröns betydelse för läraryrket

Kursinnehåll
En utgångspunkt för kursen utgörs av teknikämnets och de naturorienterande ämnenas syften och centrala innehåll som beskrivs i kursplanerna i aktuella styrdokument och med särskilt fokus på yngre barns lärande. Kursens ämnesdidaktiska innehåll behandlas parallellt med, och med nära koppling till ämneskunskaperna.  
 • Årstider, livscykler och näringskedjor
 • Grundläggande ekologi. Systematik och artkunskap
 • Material och ämnen i vår omgivning; egenskaper, användning, naturliga och tekniska kretslopp, fysikaliska och kemiska omvandlingar och processer
 • Kropp och hälsa
 • Kraft och rörelse: Tyngd, jämvikt, friktion, värme
 • Naturvetenskap och teknik som kulturprodukt, berättelser, myter och vetenskapshistoria
 • Naturvetenskapens metoder och arbetssätt; observationer och undersökningar samt dokumentation
 • Tekniska lösningar, vardagliga tekniska föremål deras funktion och uppbyggnad
 • Praktisk problemlösning; problemidentifiering, konstruktion och värdering 
 • Teorier om barns begreppsbildning och lärande 
 • Aktuell ämnesdidaktisk forskning och gällande styrdokument 

Genomförande
Distansstudier med fysiska träffar två gånger per termin varvat med undervisning och handled-ning via distansöverbryggande teknik. Det ämnesteoretiska kursinnehållet behandlas med föreläsningar som kan äga rum vid de fysiska träffarna eller vara inspelade och möjliga att ta del av när det passar för studenterna. Ämnesteorin examineras fortlöpande genom skriftliga individuella uppgifter. Vid de fysiska träffarna fokuseras främst på praktiska moment såsom laborationer, exkursioner, konstruktionsövningar  och praktiska och estetiska arbetsformer. Deltagarna kommer att erbjudas verktyg som gör det möjligt för dem att med enkel utrustning genomföra naturvetenskapliga experiment, studera naturen tillsammans med barn och använda olika estetiska uttrycksformer och IKT som stöd för lärandet. Med estetiska uttrycksformer avses här framförallt bild och drama.  Dessa praktiska moment examineras genom obligatoriskt och aktivt deltagande som kompletteras med någon form av muntlig eller skriftlig redovisning, enskilt eller i grupp.  Interaktion mellan lärare-student och student-student vid litteraturseminarier, didaktiska diskussioner och redovisningar möjliggörs genom de fysiska träffarna men också via datorstödd distansöverbryggande teknik.  Ämnesdidaktiken behandlas parallellt med ämnesteorin. Detta innebär att de studerande får ta del av, och diskutera, aktuell ämnesdidaktisk forskning kopplad till den ämnesteori som berörs genom att ta del av vetenskapliga artiklar och andra källor. Olika teoretiska perspektiv på lärande av särskilt intresse för naturvetenskaplig undervisning kommer att beröras, såsom konstruktivism, variationsteori och socio-kulturella perspektiv. Ämnesdidaktiken kommer att examineras dels genom obligatorisk närvaro vid litteraturseminarier och dels genom en hand-ledd, avslutande individuell skriftlig rapport där den studerande får redovisa ett genomfört naturvetenskapligt utvecklingsarbete i skolan. Utvecklingsarbetet ska ta sin utgångspunkt i kursplanens mål och kunskapskrav och rapporten ska beskriva planering, genomförande och utvärdering av det genomförda arbetet med koppling till lärandeteorieroch ämnesdidaktisk forskning.

Examination
Kursen examineras individuellt, muntligt och skriftligt.

Examinator
Gunnar Jonsson

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Andersson, B. m fl. Projekt NORDLAB-SE. Inst. För pedagogik och didaktik. Göteborgs universitet. http://na-serv.did.gu.se/nordlab/
Bjurulf, V. (2011). Teknikdidaktik Stockholm: Nordstedts
Blomdahl Eva. (2007) HLS Förlag. Teknik i skolan. ISBN: 978-91-7656-635-0 (Valda delar,)Nedladdningsbar på: http://www.suforlag.se/UserFiles/1/file/epubl/Blomdahl_Teknik_avh.pdf
Eriksson A-G. Konstruera mera-33 kluriga uppdrag från Teknikens Hus ISBN: 91-631-8012-X
Eriksson A-G. Lek med Teknik. Luleå: Teknikens Hus. ( Finns att beställa via Teknikens Hus)
Helldén, G., Jonsson, G., Karlefors, I: & Vikström, A. (2010) . Vägar till naturvetenskapens värld-Ämneskunskap i didaktisk belysning. Liber
Hamrin, M. & Nordqvist, P.(2005). Fysik i vardagen. 275 vardagsmysterier avslöjade över en kopp kaffe. Studentlitteratur.
Lo Mun Ling. (2014). Variationsteori – för bättre undervisning och lärande. Studentlitteratur.
Svensson Maria.(2006) CETIS- Centrum för tekniken i skolan. Teknik tillsammans.
Nedladdningsbar på: www.tekniktillsammans.se

Aktuella artiklar från internationella vetenskapliga tidskrifter
Aktuella styrdokument inklusive kommentarmaterial

Referenslitteratur
Ekstig, B. (2002) . Naturen, naturvetenskapen och lärandet. Lund: Studentlitteratur
Elfström, I., Nilsson, B., Sterner, L., Wehner-Godée, C. (2008). Barn och naturvetenskap, upptäcka, utforska, lära. Liber.
Sjöberg, Staffan. (senaste upplagan) Teknik för grundskolans senare del ISBN: 91-27-60473-X

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgifter i No9.0U G#
0002Kursuppgift i Tk3.0U G#
0003Laborationer, exkursioner och seminarier3.0U G#