Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Specialpedagogiska perspektiv i mötet med personer med psykisk funktionsnedsättning 7,5 högskolepoäng

Special pedagogical perspectives relevant to interactions engaging individuals with mental health difficulties
Grundnivå, B0009P
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Betygskala
U G#
Ämne
Specialpedagogik
Ämne (SCB)
Pedagogik

Behörighet

Grundläggande behörighet


UrvalMål/Förväntat studieresultat

 Målet är att kursdeltagarna efter avslutad kurs skall kunna

  • beskriva och analysera olika villkor och uttryck för personer med psykisk funktionsnedsättning
  • planera, genomföra och utvärdera olika strategier för att kunna stödja personer med psykisk funktionsnedsättning
  • ta del av och tillämpa aktuell forskning  

Kursinnehåll

Specialpedagogiska och sociokulturella perspektiv på psykiska funktionsnedsättningar.
Verktyg och strategier för att kunna stödja personer med psykisk funktionsnedsättning.
Lågaffektivt bemötande.
Aktuell forskning.  


Genomförande

Kursen genomförs med nära koppling till den egna verksamheten. Kursdeltagarna genomför ett utvecklingsarbete med arbetslaget i den egna verksamheten. Träffarna vid universitetet innehåller föreläsningar, praktiska övningar samt erfarenhetsutbyte.  

Nätbaserade lärplattformen Canvas används i kommunikationen mellan de fysiska träffarna vid universitetet. 


Examination
Skriftiga och muntliga presentationer av kursuppgifter såsom loggbok, litteraturseminarium och utvecklingsarbete både individuellt och i grupp

Examinator
Åsa Gardelli

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Hejlskov Elvén, B. & Abild, S. (2015). Beteendeproblem i psykiatrisk vård: om lågaffektivt bemötande. Stockholm: Natur och Kultur.
Gabrielsson, S. & Ejneborn Looi, G-M. (2018). Bemötande i psykiatrin. Möten som främjar återhämtning. Stockholm: Gothia.
Valbar självbiografi eller skönlitterär bok.
Ytterligare litteratur utifrån valt utvecklingsområde i samråd med lärarna.

Referenslitteratur:
Hallerstedt, G. (red.) (2006) Diagnosens makt: om kunskap, pengar oh lidande. Göteborg: Daidalos.
SOU1999:21. Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder (1999). Lindqvists nia: Nio vägar att utveckla bemötandet av personer med funktionshinder. Slutbetänkande. Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001KursuppgifterU G#4.00ObligatoriskH16
0002UtvecklingsarbeteU G#3.50ObligatoriskH16

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-05-24

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-09-23