KURSPLAN

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan 7,5 högskolepoäng

Multilingual and intercultural perspectives in preschool
Grundnivå, B0013P
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-01-23

Betygskala
U G#
Ämne
Pedagogik
Ämne (SCB)
Pedagogik

Behörighet

Grundläggande behörighet


UrvalMål/Förväntat studieresultat

Syftet är att deltagarnas kunskaper och kompetens gällande flerspråkiga barns utveckling och lärande ökas och fördjupas. Avsikten är också att deltagarna kommer till insikt om vad ett interkulturellt förhållningssätt innebär för arbetet i verksamheten. Kursen syftar också till att deltagarna utvecklar kompetens i arbetssätt som stödjer flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling.

Kursen ska ha koppling till relevanta mål i Läroplan för Förskolan Lpfö 98, reviderad 2016 och från 2019-07-01 Lpfö 18.

Efter avslutad kurs ska deltagarna:

-              Kunna kritiskt granska och analysera sitt förhållningssätt och lärandemiljöns betydelse för det dagliga arbetet

-              Ha kunskap om grundläggande teorier i flerspråkighet och om faktorer som påverkar första- och andraspråksutveckling

-              Utifrån olika teorier analysera och problematisera vad ett interkulturellt förhållningssätt kan innebära i praktiken och använda likheter och olikheter som en tillgång i arbetet och som en naturlig del i förskolans verksamhet

-              Ha fått ökad insikt om betydelsen av samverkan med föräldrar gällande interkulturalitet och flerspråkighet

-              Kunna tillämpa ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i den dagliga verksamheten 


Kursinnehåll

Inom kursen behandlas teorier och aktuell forskning inom flerspråkighet och interkulturalitet.

Deltagarna analyserar, reflekterar och kritiskt granskar sina egna värderingar och föreställningar om kulturella och språkliga likheter och olikheter och hur det i sin tur påverkar förhållningssätt i verksamheten.

Kursen ska också omfatta arbetssätt som stödjer flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling samt vad ett interkulturellt arbetssätt i förskolan innebär. 


Genomförande

Föreläsningar, litteraturstudier, workshops samt eget arbete i studiegrupperna 


Examination

Muntliga presentationer, 2,5 hp

Skriftliga inlämningsuppgifter, 2, 5 hp

Examinerande seminarier, 2, 5 hp 


Examinator
Märtha Andersson

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Gustafsson, L. & Lindberg, T. (red.) (2016). Möta barn på flykt. Enkel handbok för alla. Unicef.

Khousravi, M. (2017). Förskoleserien: Flerspråkighet. Alla barn, alla språk, alla dagar. Stockholm: Natur & Kultur

Lahdenperä, P. (red.) (2018). Den interkulturella förskolan : mål och arbetssätt. Lund: Studentlitteratur

Lunneblad, J. (2018). Den mångkulturella förskolan: Motsägelser och möjlighet-er. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Lunneblad, J. (2013). Tid till att bli svensk: En studie av mottagandet av nyan-lända barn och familjer i den svenska förskolan. Nordic Early Childhood Educat-ion Research. 6(8), 1-14.

Lunneblad, J., (2009). En målsättning för de Andra: Förskolepedagogers tal om barn och föräldrar under planering och utvärdering på en förskola med en kultu-rellt blandad barngrupp. Nordisk Barnehageforskning, 2(3), 115-125

Sandvik, M., Spurkland, M. (2015). Språkstimulera och dokumentera i den fler-språkiga förskolan. Lund: Studentlitteratur.

Skolverket (2017). Måluppfyllelse i förskolan. Stockholm: Skolverket
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3749.pdf?k=3749

Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny., rev. uppl.]. Stockholm: Skolverket.
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf4001.pdf?k=4001

Skolverket. (2019). Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny., rev. uppl.]. Stockholm: Skolverket.
https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/reviderad-laroplan-for-forskolan

Vetenskapsrådet (2015). En likvärdig förskola för alla barn – innebörder och indikatorer. Stockholm: Vetenskapsrådet.
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25a76/1529480538262/En-likvaerdig-foerskola_VR_2015.pdf

Wedin, Å. (2017). Språkande i förskolan och grundskolans tidigare år. Lund: Studentlitteratur. Elektronisk resurs
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3749.pdf?k=3749

+ Kompendium med texter kring flerspråkighet, se nedan (Märtha)

Daugaard, Line Møller (2015). Läsupplevelser på flera språk – Ett metalingvist-iskt möjlighetsrum. I Helle Pia Laursen (red.) Litteracitet och språklig mångfald. Lund: Studentlitteratur. ss. 137–155.

Gjems, L. (2018). Förskolanbs arbete med tidig litteracitet – på barns villkor. Lund: Studentlitteratur (valda delar som ingår i kompendiet).

Nevosel, Y. (2017). Flerspråkighet som resurs i förskoleklassen.
https://www.skolverket.se/download/18.189c87ae1623366ff3718a7/1524039138981/Flersprakighet-som-resurs-i-forskoleklassen-ylva-novosel-20180418.pdf

Skolverket. (2017). Flerspråkighet och andraspråksutveckling av Tünde Puskás och Polly Björk-Willén. Pdf. https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/F%C3%B6rskola/035-flera-sprak-i-barngrup-pen/del_01/Material/Flik/Del_01_MomentA/Artiklar/M35_fsk_01A_01_flersprakighet_%20rev.docx

Skolverket. (2017). Språk, lärande och identitet av Anniqa Sandell Ring
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/F%C3%B6rskola/035-flera-sprak-i-barngrup-pen/del_03/Material/Flik/Del_03_MomentA/Artiklar/M35_Fsk_03A_01_identitet.docx

Tillkommer också någon/några artiklar i kompendiet som berör Litteraturläs-ning/litteraturarbete i förskolan (ur ett flerkulturellt perspektiv), estetiska lärpro-cesser, samt barnlitteratur/sagor mm.
+ Kompendium med texter om att arbeta med en interkulturell pedagogik,
(Susanne)

Arneback, E. & Jämte, J. (2017). Att motverka rasism i förskolan och skolan. Stockholm: Natur & Kultur. (vald del)

Björk-Willén, P., Gruber, S. & Puskás, T. (red.) (2013). Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag. (1. uppl.) Stockholm: Liber. (kap.1)

Salmson, K. & Ivarsson, J. (2015). Normkreativitet i förskolan – om normkritik och vägar till likabehandling. (kap 13)

Stier, J. (2016). Att arbeta med vär(l)den i förskolan. I B. Riddersporre & B. Bruce. Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund. Stockholm: Natur & Kultur. (s. 249-263).

Tillägg/alternativ i Susannes kompendium för förskollärare ht -19:

Harju, A. & Tallberg Broman, I. (red.) (2013). Föräldrar, förskola och skola: om mångfald, makt och möjligheter. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (kap.1 el. 2)

Lorentz & Bergstedt (2016). Interkulturella perspektiv. Pedagogik i mångkultu-rella lärandemiljöer. Stockholm: Liber. (valda delar som PDF)

Vallberg Roth A-C., & Månsson, A. (2008). Individuella utvecklingsplaner som uttryck för en reglerad barndom. Likriktning med variation. Pedagogisk forsk-ning i Sverige. 13(2), 81-102. ISSN1401-5688.


Poddar:
https://soundcloud.com/skolverket/hur-flersprakighet-kan-realiseras-och-bli-en-resurs-pa-forskolan-del-1

https://soundcloud.com/skolverket/hur-flersprakighet-kan-realiseras-och-bli-en-resurs-pa-forskolan-del-2

Länkar:
Interkulturellt förhållningssätt och nyanlända barn
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/F%C3%B6rskola/035-flera-sprak-i-barngruppen/del_02/

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Muntliga presentaionerU G#2.50ObligatoriskV19
0002Skriftliga inlämningsuppgifterU G#2.50ObligatoriskV19
0003Examinerande seminarierU G#2.50ObligatoriskV19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.