KURSPLAN

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6. 7,5 högskolepoäng

The Global Classroom - Introductory Course for Swedish as a Second Language, in School Years 1-6
Grundnivå,
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-04-01

Betygskala
U G#
Ämne
Svenska
Ämne (SCB)
Svenska/nordiska språk

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Lärare som är anställda inom skolväsendet, LVU-hem, på kriminalvårdsanstalt eller folkhögskola. Lärare som redan är behöriga i svenska som andraspråk kan gå kursen. Dessutom är den öppen för lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet. Intyget om huvudmannens godkännande ifyllt och underskrivet arbetsgivaren.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Deltagare ska efter fullgjord kurs kunna

  • visa insikter i och kunna diskutera hur pedagogisk verksamhet kan organiseras i språkligt och kulturellt heterogena lärandemiljöer
  • få syn på hur språkliga och kulturella mönster, värderingar och hierarkier i skola och samhälle påverkar elevernas villkor för lärande
  • diskutera undervisning utifrån ett andraspråksperspektiv på lärande

Kursinnehåll
Kursen ger en introduktion till svenska som andraspråk och behandlar ämnet ur ett individuellt och samhälleligt perspektiv. I kursen problematiseras även frågor om hur språkliga och kulturella mönster skapas och påverkar elevernas villkor för lärande. Ur olika perspektiv granskas dagens skola och dess organisation med avseende på flerspråkighet och heterogena lärandemiljöer. Med utgångspunkt i ett inkluderande förhållningssätt i utbildning för nyanlända och elever med olika kulturell och språklig bakgrund diskuteras och problematiseras rollen som lärare och undervisning i en språkligt och kulturellt heterogen skolmiljö.

Genomförande
Fyra träffar varav första och sista sker på campus Luleå. Däremellan sker två träffar via internet genom distansöverbryggande teknik.

Examination
Muntliga och skriftliga individuella inlämningsuppgifter.

Examinator
Åsa Bjuhr

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bunar, N. (red.) (2015). Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering. (1. utg.) Stockholm: Natur & kultur.
Elmeroth, E. (2017). Möte med andraspråkselever. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur
Kaya, A. (2016). Att undervisa nyanlända: metoder, reflektioner och erfarenheter. (1. uppl.) Stockholm: Natur & Kultur.
Lahdenperä, P. & Sundgren, E. (red.) (2016). Skolans möte med nyanlända. (Första upp-lagan). Stockholm: Liber.
Artiklar ur vetenskapliga tidskrifter tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig inlämningsuppgiftU G#4.50ObligatoriskH19
0002Muntlig presentationU G#3.00ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.