Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Grundläggande ekologi och miljökunskap för SKPU-studenter 7,5 högskolepoäng

Ecology for SKPU Students
Grundnivå, B0015P
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Betygskala
U G VG
Ämne
Ekologi
Ämne (SCB)
Miljövetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet


UrvalMål/Förväntat studieresultat

Du kommer efter genomförd kurs ha grundläggande kunskaper om hur olika arter, populationer av arter och ekosystem fungerar samt hur de kan påverkas av olika miljöfaktorer.     

Efter genomgången kurs har du fått en grund för att 
• förstå, förklara och analysera av människan opåverkade ekosystems livsuppehållande och resursskapande strukturer och funktioner. 
• förstå, förklara och analysera flöden av energi och materia i ekosystem. 
• jämföra och förklara orsaker till skillnader mellan ekosystem av olika slag och storlek. 
• beskriva och förklara den ekologiska vetenskapens tvärvetenskapliga natur. 
• redogöra för enkla ekologiska analysmetoder. 
• förstå och redogöra för hur miljöproblem kan resultera i effekter på ekosystem. 


Kursinnehåll

Ekologin som vetenskap. De naturliga ekosystemens livsuppehållande strukturer och funktioner. Flöden av energi och materia i system av olika storlek. Terrestrisk och akvatisk ekologi. Ekologi på individ-, populations- och samhällsnivå. Biologisk mångfald och ekosystemstjänster. Hot mot ekologisk hållbar utveckling 


Genomförande

Undervisning ges via distansöverbryggande teknik, huvudsakligen i form av inspelade föreläsningar, online-seminarier, Dessutom ska studenten själv genomföra en exkursion med en jämförande biotopstudie som redovisas i en skriftlig rapport. Kurs utan obligatoriska fysiska träffar. 


Exkursionen genomför av studenten själv i en miljö som väljs i samråd med kursens lärare 


Examination

Måluppfyllelse kontrolleras genom skriftlig examination (hemtentamen, betyg U, G, VG), och genom genomförd exkursion med godkänd exkursionsrapport (betyg U, G).


Examinator
Gunnar Jonsson

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ingemar Hjort (2003). Ekologi - för miljöns skull. Liber.
Artiklar och rapporter tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenU G VG6.00ObligatoriskV19
0002ExkursionU G#1.50ObligatoriskV19

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-05-07