Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Högskolepedagogik i estetiska ämnen 7,5 högskolepoäng

University Pedagogy in Aesthetical Subjects
Grundnivå, B0030G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musikpedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Lärarutbildning och/eller erfarenhet av undervisning på högskolenivå i estetiska ämnen (musik, dans, drama, media, ljudteknik, bild eller liknande).


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Syftet med kursen är att ge lärare på högskolenivå fördjupad kunskap i, och möjlighet till reflektion över utveckling av sin roll som högskolelärare. Syn på lärande och pedagogiska modeller i förhållande till styrdokument och arbetsplatsens visioner är viktiga aspekter av detta.

Kursinnehåll
- Lärande och didaktik i högskolemiljö, olika modeller som grund för undervisning.
- Estetiskt lärande inom högre utbildning.
- Critical friends, kollegial observation.
- Reflektion och dialog kring den egna praktiken.
- Formativ och summativ utvärdering samt examination.
- Lärares förhållningssätt gentemot människor, miljö, samhälle, forskning och styrdokument.
- Studenters delaktighet på olika nivåer.
- Pedagogisk meritering.

Genomförande
- Föreläsningar av interna och externa lärare.
- Diskussioner i mindre och större grupper.
- Kollektivt reflekterande, loggbokskrivning med utgångspunkt i föreläsningar, litteratur och egen praktik.
- Alternativa redovisningsformar.
- Observation av varandras undervisning.
- Aktiv utveckling av egen praktik.

Examination
Löpande redovisning av loggboksskrivande, kollektivt reflekterande och observationer samt avslutande skriftlig rapport med utgångspunkt i det föregående.

Examinator
Anna-Karin Gullberg

Övergångsbestämmelser
Kursen B0030G motsvarar kursen MUP726

Litteratur. Gäller från Höst 2008 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Obligatorisk litteratur:


Dysthe, Olga (2003) Dialog samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur
Hanken, Graabkk-Nielsen, Nerland (2002) Research in and for Higher Music Education. Oslo: NMH Publikationer.
Gustafsson, C (2006) Att arbeta i högskolan.Lund: Studentlitteratur

Övrig litteratur bestäms löpande under kursen i samråd med kursdeltagarna.

Artiklar:

Barr & Tagg (1995) From teaching to Learning. Change, Nov-Dec, 1995.
Gibbs, G (1998) Using Assessment Strategically to Change the Way Students Learn. In Brown, S & Glasner, A (1998)(Eds) Assessment Matters in Higher Education. Choosing and Using Diverse Approaches. SRHE ISBN 0.335-20242-X
Handal, Gunnar (1999) Consultating using critical friends. In New directions for teaching and learning. No. 79. Fall 1999.

Artiklar med fokus på högskolepedagogik kopplad till deltagarnas praktik samt relationen mellan forskning, utvecklingsarbete och undervisning.

Referenslitteratur:

Alerby, Kansanen, Kroksmark (2000) Lära om lärande. Lund: Studentlitteratur
Biggs, J (1999) Teaching for Quality Learning at University. Buckingham: SRHE and Open University. ISBN 0-335-20171-7
Vella, Jane (2002) Learning to listen learning to teach. The power of dialogue in education adults. San Francisco: Jossey-Bass.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Redovisning hel kursU G#7.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.
Se även

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Musik och Medier 2003-11-14

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17