Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikpedagogik 3 15 högskolepoäng

Music Pedagogy 3
Grundnivå, B0041G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musikpedagogik 1 (B0039G), 15 hp samt Musikpedagogik 2/AII:1+AII:2 15 hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Syftet med kursen är att erbjuda studenten att utveckla kunskap om musikdidaktik som vetenskaps- och praktikområde.

Den studerande ska efter genomförd kurs kunna:

  • Beskriva musikdidaktik som praktik och vetenskapsområde.
  • Redogöra för och reflektera över hur de didaktiska frågorna relaterar till musiklärarens yrkesverksamhet.
  • Beskriva och analysera möjligheter och utmaningar med formativ bedömning i relation till musikaliskt lärande
  • Beskriva och i relation till aktuell forskning och styrdokument vilken kompetens musiklärare behöver för att kunna genomföra ett givet uppdrag.
  • Kunna planera och beskriva genomförande och värdering av samt dokumentera musikdidaktisk verksamhet för en given situation.

Kursinnehåll
  • Musikdidaktik som praktik och vetenskapsområde
  • Didaktikens historia, frågor och grundkoncept
  • Musikundervisning som yrkespraktik
  • Respons och formativ bedömning i musikdidaktiska sammanhang
  • Planering, genomförande, bedömning och dokumentation och musikundervisning.

Genomförande
Föreläsningar, seminarier, auskultation, gruppövningar, rapportskrivande,

Examination
Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelaga uppgifter och sammanfattande slutredovisning i slutet av kursen.

Examinator
Anna-Karin Gullberg

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Hanken, I. M. & Johansen, G. (2013). Musikundervisningens didaktikk. Oslo: Capellen forlag.
Williams, D. (2013). Att följa lärande. Normativ bedömning i praktiken. Lund: Studentlitteratur.
Fautley, M. & Savage, J. (2011). Assessment of composing in the lower secondary school in the English National Curriculum. British Journal ov Music Education, 28(1), 51-67.
Skolverket (2010). Läroplan för den obligatoriska skolan, fritidshemmet och förskoleklassen. Stockholm: Fritzes.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G VG *10.00ObligatoriskH13
0002SlutredovisningU G VG *5.00ObligatoriskH13

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17