KURSPLAN

Musikpedagogik 3 15 Högskolepoäng

Music Pedagogy 3
Grundnivå, B0041G
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-06-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musikpedagogik 1 (B0039G), 15 hp samt Musikpedagogik 2/AII:1+AII:2 15 hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Syftet med kursen är att erbjuda studenten att utveckla kunskap om musikdidaktik som vetenskaps- och praktikområde.

Den studerande ska efter genomförd kurs kunna:

  • Beskriva musikdidaktik som praktik och vetenskapsområde.
  • Redogöra för och reflektera över hur de didaktiska frågorna relaterar till musiklärarens yrkesverksamhet.
  • Beskriva och analysera möjligheter och utmaningar med formativ bedömning i relation till musikaliskt lärande
  • Beskriva och i relation till aktuell forskning och styrdokument vilken kompetens musiklärare behöver för att kunna genomföra ett givet uppdrag.
  • Kunna planera och beskriva genomförande och värdering av samt dokumentera musikdidaktisk verksamhet för en given situation.

Kursinnehåll
  • Musikdidaktik som praktik och vetenskapsområde
  • Didaktikens historia, frågor och grundkoncept
  • Musikundervisning som yrkespraktik
  • Respons och formativ bedömning i musikdidaktiska sammanhang
  • Planering, genomförande, bedömning och dokumentation och musikundervisning.

Genomförande
Föreläsningar, seminarier, auskultation, gruppövningar, rapportskrivande,

Examination
Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelaga uppgifter och sammanfattande slutredovisning i slutet av kursen.

Examinator
Anna-Karin Gullberg

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Hanken, I. M. & Johansen, G. (2013). Musikundervisningens didaktikk. Oslo: Capellen forlag.
Williams, D. (2013). Att följa lärande. Normativ bedömning i praktiken. Lund: Studentlitteratur.
Fautley, M. & Savage, J. (2011). Assessment of composing in the lower secondary school in the English National Curriculum. British Journal ov Music Education, 28(1), 51-67.
Skolverket (2010). Läroplan för den obligatoriska skolan, fritidshemmet och förskoleklassen. Stockholm: Fritzes.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Fortlöpande redovisning10.0U G VG
0002Slutredovisning5.0U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.