KURSPLAN

Musikpedagogik 4 15 högskolepoäng

Music Pedagogy 4
Grundnivå, B0042G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musikpedagogik 1, 2 och 3 45 hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Den studerande ska efter kursen kunna:

definiera och förklara arbetsformen "projekt"

– redovisa en vald verksamhets verksamhetsidé och hur ett visst utvecklingsprojekt stödjer den idén

– Beskriva, välja och utveckla för situationen lämpliga vetenskapliga metoder

– skriva, följa upp och revidera ett plan för ett utvecklingsprojekt

– praktiskt tillämpa en grundläggande projekthanteringsmodell

– visa kännedom om och välja bland alternativa dokumentationsformer

– initiera, planera, genomföra och redovisa ett välavgränsat utvecklingsprojekt inom musikområdet
– visa kännedom om etiska principer inom det aktuella verksamhetsområdet

– reflektera över sin egen roll som projektledare och vetenskaplig ledare
Kursinnehåll

-          Musikdidaktik som praktik och vetenskapsområde

-          Didaktikens historia, frågor och grundkoncept

-          Musikundervisning som yrkespraktik

-          Respons och formativ bedömning i musikdidaktiska sammanhang

-          Planering, genomförande, bedömning och dokumentation av musikundervisning


Genomförande

       - Projekt som arbetsform

     Autentiska frågor

     Verksamhetsutveckling

     Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation

     Multimodala produktions- analys och dokumentationsformer

     Aktionsforskningsrelaterade metoder

     Etik och vetenskaplig kvalitet

Undervisningen sker huvudsakligen i form av föreläsningar, seminarier, handledning kamratrespons


Examination
Kursen examineras med ett PM och en seminariemedverkan

Examinator
Anna-Karin Gullberg

Litteratur. Gäller från Vår 2014 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G VG *10.00ObligatoriskV14
0002SlutredovisningU G VG *5.00ObligatoriskV14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.