Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikpedagogik 4 15 högskolepoäng

Music Pedagogy 4
Grundnivå, B0042G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musikpedagogik 1, 2 och 3 45 hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Den studerande ska efter kursen kunna:

definiera och förklara arbetsformen "projekt"

– redovisa en vald verksamhets verksamhetsidé och hur ett visst utvecklingsprojekt stödjer den idén

– Beskriva, välja och utveckla för situationen lämpliga vetenskapliga metoder

– skriva, följa upp och revidera ett plan för ett utvecklingsprojekt

– praktiskt tillämpa en grundläggande projekthanteringsmodell

– visa kännedom om och välja bland alternativa dokumentationsformer

– initiera, planera, genomföra och redovisa ett välavgränsat utvecklingsprojekt inom musikområdet
– visa kännedom om etiska principer inom det aktuella verksamhetsområdet

– reflektera över sin egen roll som projektledare och vetenskaplig ledare
Kursinnehåll

-          Musikdidaktik som praktik och vetenskapsområde

-          Didaktikens historia, frågor och grundkoncept

-          Musikundervisning som yrkespraktik

-          Respons och formativ bedömning i musikdidaktiska sammanhang

-          Planering, genomförande, bedömning och dokumentation av musikundervisning


Genomförande

       - Projekt som arbetsform

     Autentiska frågor

     Verksamhetsutveckling

     Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation

     Multimodala produktions- analys och dokumentationsformer

     Aktionsforskningsrelaterade metoder

     Etik och vetenskaplig kvalitet

Undervisningen sker huvudsakligen i form av föreläsningar, seminarier, handledning kamratrespons


Examination
Kursen examineras med ett PM och en seminariemedverkan

Examinator
Anna-Karin Gullberg

Litteratur. Gäller från Vår 2014 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G VG *10.00ObligatoriskV14
0002SlutredovisningU G VG *5.00ObligatoriskV14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17