KURSPLAN

Musikpedagogik 5 15 Högskolepoäng

Music Pedagogy 5
Grundnivå, B0043G
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-06-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Lärarutbildning med examen innan 2004 eller B-nivå inom något av ämnena musikpedagogik, musikvetenskap, pedagogik eller psykologi eller Musikpedagogik 1, 2, 3 och 4.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- Redogöra för och kritiskt granska musikpedagogiska forskningsprocesser

- Redogöra för relationer mellan vetenskapsteoretiska utgångspunkter och metodiska val

- Redogöra för och välja metoder brukliga inom musikpedagogikområdet för ett givet problem

- hantera intervju, observation, och enkät som forskningsmetoder på grundläggande nivå

- visa kännedom om vad en analysprocess innebär

- formulera en forskningsplan för ett valt problem med relevans för det musikpedagogiska forskningsområdet

- söka och kritiskt granska specifik litteratur för det valda problemområdet


Kursinnehåll

-          Musikpedagogisk forskning i Sverige och Norden

-          Vetenskapsteori

-         Forsknings-, datainsamlings- och analysmetoder

-         Litteratursökning

-         Akademiskt skrivande

-         Att ge och ta respons


Genomförande

Undervisningen sker huvudsakligen i form av föreläsningar, seminarier, eget skrivande och kamratrespons


Examination
Kursen examineras löpande samt med ett PM och seminariemedverkan.

Examinator
Anna-Karin Gullberg

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bell, Judith & Lyon, David (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur ISBN:9789144046457.

Ferm Thorgersen, Cecilia (Red. )(2012). Perspektiv på praktiknära musikpedagogisk forskning. Luleå: Luleå Tekniska Universitet. https://pure.ltu.se/portal/files/44140030/Perspektiv_p_praktikn_ra_musikpedagogisk_forskning.pdf

Nyberg, Rainer & Tidström, Annika (Red.) (2012). Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar ISBN:9789144077758.

Rennstam, Jens, & Wästerfors, David (2015). Från Stoff till studie ISBN: 9789144094601

Avhandlingar och artiklar inom dans- och musikpedagogisk forskning enligt överenskommelse med läraren

Nordisk forskning i dans, nummer I överenskommelse med läraren.

Arts based research:

https://au.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/40239_2.pdf

http://www.ijea.org/v13i1/v13i1.pdf

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Fortlöpande redovisning10.0TG U G VG
0002Slutredovisning5.0TG U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.