Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikpedagogik 5 15 högskolepoäng

Music Pedagogy 5
Grundnivå, B0043G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Lärarutbildning med examen innan 2004 eller B-nivå inom något av ämnena musikpedagogik, musikvetenskap, pedagogik eller psykologi eller Musikpedagogik 1, 2, 3 och 4.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- Redogöra för och kritiskt granska musikpedagogiska forskningsprocesser

- Redogöra för relationer mellan vetenskapsteoretiska utgångspunkter och metodiska val

- Redogöra för och välja metoder brukliga inom musikpedagogikområdet för ett givet problem

- hantera intervju, observation, och enkät som forskningsmetoder på grundläggande nivå

- visa kännedom om vad en analysprocess innebär

- formulera en forskningsplan för ett valt problem med relevans för det musikpedagogiska forskningsområdet

- söka och kritiskt granska specifik litteratur för det valda problemområdet


Kursinnehåll

-          Musikpedagogisk forskning i Sverige och Norden

-          Vetenskapsteori

-         Forsknings-, datainsamlings- och analysmetoder

-         Litteratursökning

-         Akademiskt skrivande

-         Att ge och ta respons


Genomförande

Undervisningen sker huvudsakligen i form av föreläsningar, seminarier, eget skrivande och kamratrespons


Examination
Kursen examineras löpande samt med ett PM och seminariemedverkan.

Examinator
Anna-Karin Gullberg

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bell, Judith & Lyon, David (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur ISBN:9789144046457.

Ferm Thorgersen, Cecilia (Red. )(2012). Perspektiv på praktiknära musikpedagogisk forskning. Luleå: Luleå Tekniska Universitet. https://pure.ltu.se/portal/files/44140030/Perspektiv_p_praktikn_ra_musikpedagogisk_forskning.pdf

Nyberg, Rainer & Tidström, Annika (Red.) (2012). Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar ISBN:9789144077758.

Rennstam, Jens, & Wästerfors, David (2015). Från Stoff till studie ISBN: 9789144094601

Avhandlingar och artiklar inom dans- och musikpedagogisk forskning enligt överenskommelse med läraren

Nordisk forskning i dans, nummer I överenskommelse med läraren.

Arts based research:

https://au.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/40239_2.pdf

http://www.ijea.org/v13i1/v13i1.pdf

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G VG *10.00ObligatoriskH13
0002SlutredovisningU G VG *5.00ObligatoriskH13

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17