KURSPLAN

Musikpedagogik 6 15 högskolepoäng

Music Pedagogy 6
Grundnivå, B0044G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Lärarutbildning med examen innan 2004 eller B-nivå inom något av ämnena musikpedagogik, musikvetenskap, pedagogik eller psykologi samt 15 poäng vetenskapsteori och metod. eller musikpedagogik 1, 2, 3, 4 och 5


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

– identifiera, avgränsa och formulera en problemställning relevant för musikpedagogikområdet

– visa kännedom om aktuellt forskningsfält och relevant litteratur för det valda problemområdet

 

Genomföra en musikpedagogisk forskningsprocess

-       välja, motivera och använda lämplig vetenskaplig ansats och metod med beaktande av vetenskapsteoretiska utgångspunkter och forskningsetiska principer

-       skriftligt dokumentera ett självständigt arbete i enlighet med gällande formalia, akribi och koherens

-         försvara det egna arbetet samt kritiskt granska ett annat arbete och ge konstruktiva förslag till hur detta metodologiskt och innehållsligt skulle kunna utvecklas gällande såväl genomförande som den skrivna texten.


Kursinnehåll

-          Musikpedagogisk forskning i Sverige och Norden

-          Vetenskapsteori

-         Forsknings-, datainsamlings- och analysmetoder

-         Litteratursökning

-         Akademiskt skrivande

-         Opponering och respndering


Genomförande

Undervisningen sker huvudsakligen i form av föreläsningar, seminarier, eget skrivande och kamratrespons


Examination

Kursen examineras löpande samt med ett PM och seminariemedverkan.


Examinator
Anna-Karin Gullberg

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bell, Judith & Lyon, David (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur ISBN:9789144046457.

Ferm Thorgersen, Cecilia (Red. )(2012). Perspektiv på praktiknära musikpedagogisk forskning. Luleå: Luleå Tekniska Universitet. https://pure.ltu.se/portal/files/44140030/Perspektiv_p_praktikn_ra_musikpedagogisk_forskning.pdf

Nyberg, Rainer & Tidström, Annika (Red.) (2012). Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar ISBN:9789144077758.

Rennstam, Jens, & Wästerfors, David (2015). Från Stoff till studie ISBN: 9789144094601

Avhandlingar och artiklar inom dans- och musikpedagogisk forskning enligt överenskommelse med läraren

Nordisk forskning i dans, nummer I överenskommelse med läraren.

Arts based research:

https://au.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/40239_2.pdf

http://www.ijea.org/v13i1/v13i1.pdf

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G VG *10.00ObligatoriskV14
0002SlutredovisningU G VG *5.00ObligatoriskV14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.