Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Forskande lärare - i skolan 7,5 högskolepoäng

Resarcing Teachers- in School
Avancerad nivå, B7001P
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Betygskala
U G#
Ämne
Pedagogik
Ämne (SCB)
Pedagogik

Behörighet

Lärarexamen


UrvalMål/Förväntat studieresultat

  Lärandemål
Deltagaren ska efter kursens avslutning ha utvecklat:
• insikter i hur filosofiska och didaktiska idéer om undervisning och lärande påverkat lärares arbete
i skolan ur ett historiskt perspektiv – från Salomo till PISA
• insikter i hur olika didaktiska paradigm i skolan etableras och överges med tydlig grund i
vetenskap och beprövad erfarenhet
• kunskaper om vetenskapsbegreppet inom utbildningsvetenskaperna och om innebörden i
beprövad erfarenhet som grund för undervisning
• teoretiska och praktiska kunskaper om skolnära forskningsteorier, -metoder och hur forskning i
skolan ska organiseras inom ramen för en didaktisk organisation
• praktiska kunskaper och konkreta färdigheter i hur lärare ska forska i den egna
undervisningspraktiken
• insikter i och praktiskt tillämpbara kunskaper om hur egen och andras undervisning kan vila på
säker kunskap genom att forskningsresultat bildar grund för didaktiska handlingar
• insikter i de villkor som gäller för full måluppfyllelse i den lokala skolan som en konsekvens av en
skola i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och forskande lärare

Kursinnehåll
Kursen innehåll:
• undervisningens och lärandets idéhistoria
• paradigmatiska genombrott inom skolforskningen
• vetenskap och beprövad erfarenhet som grundbegrepp i skolan
• den skolnära forskningens teorier, metoder och organisation
• forskande lärare i den egna skolparktiken
• transformationer av forskningsresultat till didaktiska handlingar
• lokal lärarforskning som grund för full måluppfyllelse

Genomförande
Kursens struktur och omfattning
Kursens består av tre interagerande delar: A) Kurstillfällen som innehåller föreläsningar och
work-shops som ledas av professor. Varje kurstillfälle omfattar en halvdag (ca 4 timmar) och
återkommer en gång i månaden. B) Tankesmedjor där kursdeltagarna ingår, som uppföljande och
fördjupande reflektioner av kurstillfällena. Tankesmedjorna schemaläggs av rektor och omfattar i tid ca
2 timmar, en gång i månaden. De genomförs i grupper om ca sju deltagare i varje. C. Egen forskning
som tidsmässigt planeras och arrangeras av lärare och rektor i samrådd. Sammantaget innebär det att
kursen omfattar 18 sammankomster, varav tio är lärarledda av professor och åtta leds av lärare lokalt.
Sammankomsterna sker två gånger i månaden med ca två veckors mellanrum. Därutöver detta
tillkommer lärarnas egen forskning på tid som planeras lokalt.
 
Kursen ges via föreläsningar, tankesmedjor, work-shops och skriftlig produktion.
Examination sker individuellt eller i grupp genom egen dokumenterad forskning och en vetenskaplig
artikel.

Examination
Examination och betyg
Examination sker genom aktivt deltagande i föreläsningar och seminarier samt genom skriftlig produktion.
Undervisning, eget arbete och kurslitteratur utgör grund för examination. Kursen bedöms med betygen
Underkänd eller Godkänd.

Examinator
Eva Alerby

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kroksmark,T. (2011). Den tidlösa pedagogiken. Lund: Studentlitteratur.
Kroksmark,T. (2013). De stora frågorna om skolan. Lund:Studentlitteratur.
Kroksmark, T. (2014). Modellskolan. Lund:Studentlitteratur.
Kroksmark, T. (2017). Världens bästa undervisning. Lund:Studetlitteratur.
Särtryck som tillhandahålles av kursledningen.

Dessutom tillkommer artiklar skrivna av forskande lärare.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001ExaminationU G#7.50ObligatoriskH18

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-11-19