Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Byggnadsmekanik II 7,5 högskolepoäng

Structural Mechanics II
Avancerad nivå, B7003B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Konstruktionsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Grundkurser i hållfasthetslära och strukturmekanik tex kurserna B0002B Konstruktionsteknik och B7004B Byggnadsmekanik I.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
  Kursens mål är att studenten ska kunna
• beräkna kritisk last (instabilitet) enligt första och andra ordningens teori för 1-dimensionella element och 2-dimensionella fackverk och ramar
• beräkna deformationer och påkänningar i skivor, plattor och skal
• beräkna snittkrafter och påkänningar av vridning av icke-cirkulära tvärsnitt 
• planera och utföra beräkningsuppgifter, bearbeta resultat och presentera dem skriftligt (beräkningsrapport) 

Kursinnehåll

  Kritisk last (instabilitet) för 1-dimensionella element 

• enligt första ordningens teori
• med inverkan av tvärkrafter
• styvhetsmatris och lastvektor
• Eulers knäckfall

  Kritisk last (instabilitet) för 2-dimensionella fackverk och ramar 
• enligt första och andra ordningens teorier
• styvhetsmatris och lastvektor
• kondensering av styvhetsmatris och lastvektor
• kriterier för instabilitet

  Deformationer och påkänningar i
• skivor 
o plant spännings- och plant töjningstillstånd
o Airys spänningsfunktion
o randvillkor
o symmetriska spänningsfördelningar
o linjär last på halvrymd
o hål
• plattor
o Kirschoffs platteori
o Reissners platteori
o energiekvationer
• skal
o sfäriska skal
o enkelkrökta skal
o sadelytor

  Snittkrafter och påkänningar av vridning för statiskt bestämda och obestämda element med icke-cirkulära tvärsnitt
• utan förhindrad välvning
o Saint-Venants teori
o tunnväggiga slutna tvärsnitt
• med förhindrad välvning
• skjuvcentrum och vridcentrum 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

  Studenterna deltar på föreläsningar där bakgrunder och teorier till kursinnehållet härleds, presenteras och exemplifieras. 

  Studenterna övar beräkningsmetodik och teorier till kursinnehållet 
• enskilt dels på övningspass i klassrum för enklare bärverk, dels i datorsal i inlämningsuppgifter
• i grupp för större bärverk i projektuppgifter

  Studenterna övar förmågan att planera, genomföra och redovisa beräkningsuppgifter enskilt i inlämningsuppgifter och i grupp i projektuppgifter. 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Bakgrund, teorier och beräkningsmetodik för enklare bärverk (ett fåtal element) examineras med skriftlig sluttentamen. Betygsskala: U, 3, 4, 5.
Beräkningsmetodik för större bärverk examineras genom skriftliga beräkningsrapporter av inlämningsuppgifter och projektuppgifter. Betygsskala: U, G 

Examinator
Ulf Ohlsson

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Nilsson, M. Nedar, P. & Johansson B. (2020). Plates, slabs and shells. Luleå: Luleå tekniska universitet. Kurskompendium.
Klisinski, M. (1997). Stability of frames. Luleå: Luleå University of Technology. Skrift 1994:02, revision 1997. Kurskompendium.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 56.00ObligatoriskH08
0003UppgifterU G#1.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2008-01-22 att gälla från H08.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17