Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Leda lärande för hållbar utveckling för skolledare

7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, B7004P
Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar som skolledare inom skolväsendet.

Fortbildningen utforskar såväl praktiska som teoretiska aspekter av rektors pedagogiska och organisatoriska ledarskap och fokuserar på rektors förmåga att analysera, leda och utveckla sin verksamhet i relation till hållbar utveckling. Du får bland annat möjlighet att träna din förmåga att kartlägga och kritiskt granska utbildningsverksamhet avseende lärande för hållbar utveckling men även att reflektera kring och kritiskt granska ditt eget ledarskap, dina normer och värden rörande hållbar utveckling, likväl som din egen verksamhetsutveckling, för att trovärdigt kunna leda lärande för hållbar utveckling. I utbildningen får du också fördjupa din kunskap om viktiga didaktiska förhållningssätt vilka är framgångsrika för att uppnå god förståelse för hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv. Utöver inspirerande och problematiserande föreläsningar och gruppdiskussioner får du chans till erfarenhetsutbyte och nätverkande i grupper. Du kommer även att möta forskare från LTU och gästföreläsare från bland annat Globala skolan. För mer detaljerat kursinnehåll se kursplan i listen till vänster.
 

Syftet med kursen är att skapa förutsättningar för ett lärande och erfarenhetsutbyte kring att leda lärande för hållbar utveckling vilket innebär att

·       stödja långsiktig förändringsledning så att arbetet med Lärande för hållbar utveckling genomsyrar hela verksamheten.

·       stödja utveckling av verksamhetens organisation och processer för att möjliggöra samarbete och delaktighet i arbetet med hållbar utveckling.

·       förskolor och skolor att kunna stimulera barn och elevers delaktighet i undervisningen för en hållbar utveckling. 
 

Målgrupp & Behörighet

Utbildningen riktar sig i första hand till skolledare inom skolväsendet. Lärare och annan personal med ledningsuppdrag samt representanter för förvaltningsnivån kan tilldelas plats som ”medföljare”, vilket innebär att inga högskolepoäng utdelas och ej heller ekonomisk ersättning.

Följande krav ska vara uppfyllda för att få delta i fortbildningen: 

·       fullgjord befattningsutbildning för rektorer, dvs. Rektorsprogrammet eller den äldre statliga rektorsutbildningen eller att deltagaren har fått rektorsprogrammet tillgodoräknat av ett lärosäte som anordnar sådan befattningsutbildning

·       arbetat som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion minst ett år på halvtid eller motsvarande efter befattningsutbildning.

Till målgruppen hör även skolledare med motsvarande ledningsfunktion som rektor men med annan titel, exempelvis biträdande rektorer. De kan delta i fortbildningen i mån av plats, förutsatt att de uppfyller kraven om fullgjord befattningsutbildning och arbete som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion. 

 
LTU ger denna utbildning på uppdrag av Skolverket och anmälan görs av huvudman via Skolverkets anmälningslänk, se länk i menyn till vänster.

Mer information om exempelvis viktiga datum finns i menyn till vänster.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Maria Svensson, Universitetsadjunkt

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491430