Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Miljökonsekvensbeskrivningar, MKB, i planarbete & projekt 7,5 högskolepoäng

Environ. Impact Assessment & Environ. Impact Statement
Grundnivå, C0007B
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Miljöteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Miljövård och miljöskydd

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Goda kunskaper, minst 60hp, inom teknik, samhällsplanering eller rättsvetenskap.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att ge kunskaper om de begrepp som används inom området. Du skall kunna genomföra granskning av MKB. Du skall kunna genomföra de inledande stegen i en MKB-process. Du skall känna till den praktiska processen i att arbeta med miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).

Kursinnehåll
Genomgång av miljölagstiftningen. Miljömål och miljöhänsyn i planer och projekt. EU-direktiv om MKB. MKB i olika länder. Att arbeta med MKB för projekt. Grunder för tillämpningen, till stöd både för exploatörens planering av projektets prövning och myndigheternas samordning och tillämpning av miljökonsekvensbeskrivningar. Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Kvalitetsgranskning av MKB. Screening och scooping.

Genomförande
Undervisningen består av lektioner och grupparbeten. I gästföreläsningar presenteras praktikfall. I kursen ingår flera projektuppgifter med muntlig och skriftlig redovisning. Obligatorisk närvaro kan förekomma vid grupparbeten och redovisningar.

Examination
Kontinuerlig examination genom skriftliga och muntliga redovisningar av grupp- och projektarbeten.

Examinator
Glenn Berggård

Övergångsbestämmelser
Kursen C0007B motsvarar kursen ABC011

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Specifik miljöbedömning – miljöbedömning för verksamheter och åtgärder, Naturvårdsverkets vägledning. https://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/Specifik-miljobedomning/#

Strategisk miljöbedömning – miljöbedömning för planer och program, Naturvårdsverkets vägledning: https://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/Strategisk-miljobedomning/

Övrigt
Kompletteras med specifikt arbetsmaterial för respektive fördjupningsuppgift.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Projektarbete MKBU G#4.50ObligatoriskH07
0002GrupparbetenU G#3.00ObligatoriskH07

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-11-06