Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Från idé till Oskar - Moderna media och lärande 15 Högskolepoäng

From Idea to Oscar - Modern Media and Learning
Grundnivå, C0014B
Version
Kursplan gäller: Höst 2007 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G VG
Ämne
Pedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet. Förmåga att läsa och skriva både svenska och engelska, lösa problem och arbeta med uppgifter såväl enskilt som i grupp.
Minst 75 p godkända kurser inom lärarutbildningen eller motsvarande kompetens.
Praktisk erfarenhet av internetuppkopplade datorer och vanliga datorprogram som ordbehandlare, ritprogram, webbläsare och e-postprogram.
Kursen är en fortsättning av kurs ABC 100Mål/Förväntat studieresultat
Kursen ingår i specialiseringen ”Teknik, estetik och lärande”.
Kreativitet, upptäckarglädje och problemslösning är förmågor som du får utveckla i den här kursen. Både personligt men också hur du ska utveckla dessa förmågor hos dina elever. Nutida som framtida. De redskap du använder i lärandeprocessen är media och IT. De formerna av teknik finns så naturligt i vår vardag att vi inte ens är medvetna om att det är teknik. Den här kursen ska medvetandegöra dig och du kommer att bli engagerad i ett spännande projekt som gör dig förberedd att arbeta med tekniska utmaningar och problem i skolan.

Efter kursen kan studenten
-använda estetiska uttrycksmedel, teknisk utrustning och olika datorbaserade program som verktyg för lärande, både för det egna lärandet och för elevers lärande.
-arbeta i projekt och samverka med gruppmedlemmar på ett självständigt och konstruktivt sätt med hjälp av datorer och över Internet.
-utifrån didaktiska resonemang stödja elevers lärande med användning av estetiska uttrycksformer och modern teknik
-beskriva, analysera och utvärdera hur olika tekniska och estetiska uttrycksformer kan användas pedagogiskt.
-visa på ett entreprenöriellt förhållningssätt till lärande med digitala verktyg.

Kursinnehåll
Kursen läses i två moment om vardera 5 poäng.
Moment 1 Digital Storytelling.
Moment 2 Upptäck den virtuella världen för lärande.
Momenten i kursen läses var för sig med en viss överlappning.

Moment 1: Digital storytelling i teori och praktik

Kursinnehåll
Studenten ska planera och genomföra ett berättarprojekt som syftar till lärande om hur teknik, estetik och lärande samspelar i digital storytelling. Studenten ska också beskriva, ge exempel på och utvärdera hur detta kan användas i pedagogiskt arbete. Slutligen ska studenten använda internetbaserad lärplattform och internetbaserade mötesplatser för att uppleva hur dessa kan stödja lärande i skolan.
Studenten ska planera och genomföra ett berättarprojekt som syftar till lärande om hur teknik, estetik och lärande samspelar i digital storytelling.

Moment 2: Upptäck den virtuella världen för lärande.

Kursinnehåll
Hur barn påverkas av användning av datorer och datornätverk särskilt Internet.
Hur användningen av Internet påverkar barns och ungdomars, samspel, kommunikation, självuppfattning och identitet.
Genomgång av dator- och nätverksbaserade stödsystem som kan användas för inlärning som Communities, websidor, chattsidor mm samt direktkommunikation via video, audio, text, bild och delade arbetsytor.
Internets betydelse för utvecklingen av kunskaps- och informationssamhället.
Etik och moral på nätet.
Tillförlitligheten hos källor och identiteter på nätet.

Genomförande
Moment 1:
Den studerande

• deltar aktivt i kursens samtliga inslag och arbetsformer: föreläsningar, litteraturseminarier, workshops, grupparbeten, laborativa inslag
• studerar kurslitteraturen och dokumenterar sina iakttagelser enligt anvisningar
• planerar, genomför, redovisar och utvärderar ett projekt kring digitalt berättande
• dokumenterar sin arbetsinsats och sitt lärande enligt anvisningar


Moment 2:
Föreläsningar och demonstrationer av olika tekniska system.
Lek, grupparbeten och kommunikation över nätet.
Projektarbete i grupp där studenterna planerar, genomför och följer upp ett undervisningsmoment med datorer för barn/ungdomar

Examination
Moment 1:
För att bli godkänd i momentet skall den studerande kunna uppvisa godkända prestationer på följande tre moment:

1. Godkänt projektarbete om digital storytelling (2 poäng)
2. Teoretiska och praktiska övningsuppgifter genomförda enligt anvisningar (2 poäng)
3. Aktivt deltagande litteraturseminarier och redovisad dokumentation enligt anvisningar (1 poäng).


Moment 2:
För att bli godkänd på momentet ska studenten kunna uppvisa godkända prestationer på följande moment
-individuella inlämningsuppgifter
-grupprojekt
-muntliga presentationer

Examinator

Övergångsbestämmelser
Kursen C0014B motsvarar kursen ABC101

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1
Hansson,K.(2004). Att lära av varandra. Ett mediepedagogiskt utvecklingsarbete i Piteå kommun. Svenska filminstitutet. ISBN:91-85051-07-1
Hernwall,P.(2003).Barn@com HLS förlag ISBN: 91-7656-567-x
Olsson,K.&Boresson,C.(2004)Mediresor-om medier för pedagoger. Sveriges utbildningsradio AB ISBN:91-25-040006
Skolans undervisning och elevers lärande i teknik- svensk forskning i internationell kontext. Vetenskapsrådets rapportserie. Rapport:2005:6. ISBN 91-7307-067-x
Sherry Turkle, Leva.online, Norstedts Förlag, 1997. ISBN: 91-1-971652-4.
Sara Kadefors, Sandor slash Ida, Månpocket, 2005. (Finns även andra utgåvor.)
Användarhandledningar t ex Marratech
Övrig kurslitteratur om ca 150 sidor kan tillkomma

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projektarbete3.0U G VG
0002Övningsuppgifter3.0U G#
0003Seminarier1.5U G#
0004Inlämningsuppgifter3.0U G VG
0005Grupprojekt3.0U G VG
0006Muntliga presentationer1.5U G#

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Särskilda nämnden för lärarutbildning 2007-08-27 att gälla från H07.

Reviderad
Kursplanen är fastställd av Särskilda nämnden för lärarutbildning 2007-08-27 att gälla från H07.