Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikalisk form och analys 7,5 högskolepoäng

Musical form and analysis
Grundnivå, C0017G
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundkurs musik 1 (U0006G) och Grundkurs musik 2 (U0007G) eller profilkurs 1 och 2 i utbildningen Musik, konstnärlig kandidat


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Den studerande ska efter genomgången kurs kunna
  • analysera musik från olika epoker med avseende på bland annat form, harmonik, melodik och faktur
  • redogöra för de vanligaste förekommande musikaliska formtyperna
  • använda, för området, relevant terminologi
  • redogöra för vilken betydelse som färdigheter inom detta ämnesområde har för den studerandes konstnärliga verksamhet

Kursinnehåll
Kursen består av
  • seminarier
  • självständigt arbete
  • redovisningar av förelagda uppgifter

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Vid de gemensamma seminarierna analyseras musikexempel både förberett och oförberett utifrån såväl notexempel som klingande exempel. Den samlade verkrepertoaren för kursen sammanställs i samråd med de studerande beroende på gruppens sammansättning. Under kursens gång tränar de studerande sig i att använda ett analytiskt förhållningssätt till musik samt att kommunicera sin förståelse av musikverk både muntligt och skriftligt.
Utöver gemensamma seminarier förekommer självständigt arbete med förelagda arbetsuppgifter.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
För godkänt på kursen krävs godkända inlämningsuppgifter samt godkänd examinationsuppgift.
För väl godkänt på kursen krävs godkända inlämningsuppgifter samt väl godkänd examinationsuppgift. För betyget väl godkänd på examinationsuppgiften krävs att den studerande uppvisat mycket goda kunskaper i relation till kursens mål.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Fredrik Högberg

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3
Santa, M. (2010). Anthology of Hearing Form: Musical Analysis With and Without the Score.
(1 publ.) New York: Routledge.

Ref. Litteratur
Ingelf, S. (2008). Lär av mästarna: Klassisk harmonilära. Faktadel. Hjärup: Sting musik.

Jansson, R. (2007). Stora musikguiden: musikteori för alla. (1. uppl., 1. tr.) [Danderyd]: Notfabriken.

Morris, R.o. (1935). The Structure of Music: An Outline for Students. London: Oxford University Press.

Resterande litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterU G#5.00ObligatoriskH13
0002ExaminationsuppgiftU G VG *2.50ObligatoriskH13

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-06-16