KURSPLAN

Trafiksäkerhet 7,5 Högskolepoäng

Traffic Safety
Avancerad nivå, C7004B
Version
Kursplan gäller: Höst 2013 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2013-02-13

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Trafikteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Samhällsbyggnadsteknik

Behörighet

Kunskap om trafiktekniska begrepp och kunna tillämpa grunderna för dimensionering av trafiksystemet. Exempelvis kursen C7001B Trafik för en attraktiv stad eller motsvarande.


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall kunna välja och använda metoder för analyser av trafiksäkerhet, ge en fördjupad förmåga i att analysera trafiksäkerhetsproblem och föreslå åtgärder samt ge en förståelse för den bakomliggande teorin.

Kursinnehåll
Kursen innehåller föreläsningar, projektarbete, fältstudier, litteraturstudier, laborationer samt skriftlig examination.

Genomförande
Kursen inleds med föreläsningar. I kursen tränas muntlig/skriftlig presentation, projektarbete, grupparbete/samarbete, i arbete med öppna problemställningar.

Examination
Delta i 80 % av föreläsningarna för att ta del av teori och underlag för projektarbete och fältstudier.
Examination sker i form av ett gemensamt projektarbete som presenteras muntligt och skriftligt (U/G), laborationer(betyg) samt skriftlig enskild dugga(betyg).

Övrigt
Språk: svenska och engelska. Vi har inga websidor för kurserna ännu mer än studiehandboken, då kurserna omarbetas för tillfället.

Examinator
Charlotta Johansson

Övergångsbestämmelser
Kursen C7004B motsvarar kursen ABC008

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Trafiksäkerhet, en kunskapsöversikt
Englund, Gregersen, Hydén, Lövsund, Åberg
Studentlitteratur, 1998.
Safer Roads
Ogden, K W
Cloth. Avebury Technical, UK, 199602
ISBN: 0291398294.
Handbook Of Road Safety Measures
Elvik, R.
Elsevier Science, USA, 2004 ISBN 0080440916.
Samt material som delas ut i kursen.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0003Trafiksäkerhet, litteraturstudie1.5U G#
0004Trafiksäkerhetsberäkningar, laborationer1.5G U 3 4 5
0006Fältövning1.5G U 3 4 5
0007Litteraturseminarium1.5U G#
0008Rapport om fältövning1.5G U 3 4 5