KURSPLAN

Numerik för optimering och PDE 7,5 Högskolepoäng

Numerics for Optimization and PDE
Avancerad nivå, C7005M
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2017-02-13

Reviderad
av Mats Näsström 2018-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Teknisk- vetenskapliga beräkningar
Ämnesgrupp (SCB)
Matematik

Behörighet

Matematik innehållande linjär algebra och analys i en och flera variabler (t.e.x M0029M-M0032M vid LTU) . Programmering i Matlab eller annat programmeringsspråk samt grundläggande numerik ( t.ex. C0004M, eller S7013E vid LTU)


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Indelat I de tre områdena nedan, skall studenten  efter  genomgången kurs:

1. Kunskap och förståelse

  • Kunna redogöra för  hur olika felkällor påverkar nogrannheten vid datorberäkningar.
  • Kunna redogöra för grundläggande tekniker, såsom t.ex. linjarisering och diskretisering,   för numeriska beräkningar.

2. Färdighet och förmåga

  • Kunna  använda numeriska metoder för att lösa avancerade beräkningsproblem såsom t.ex. optimeringsproblem  och  partiella differentialekvationer.
  • Kunna implementera olika beräkningsalgoritmer på dator samt använda befintlig programvara, t.ex. matlab.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Kunna  bedöma olika metoders styrka, svagheter och tillämpbarhet.
  • Kunna värdera tillförlitligheten i beräknade resultat.
  • Vara  orienterad om pågående forskning inom området.

Kursinnehåll

 Numeriska metoder för linjär och ickelinjär  optimering samt för ordinära och partiella differentialekvationer.


Genomförande

Undervisningen sker i form av lektioner och handledning i samband med inlämningsuppgifter. Stor del av studierna består i att, utanför schemalagd tid, arbeta med inlämningsuppgifter där olika algoritmer implementeras och analyseras.  Här övas studentens förmåga att  förstå och  implementera  olika beräkningsalgoritmer samt att  bedöma deras styrkor och svagheter. Vidare tränas förmågan att  strukturera problem och att  kommunicera  beräkningstekniska frågeställningar och hur dessa löses.


Examination

Inlämningsuppgifter samt en tentamen som kan vara skriftlig eller muntlig.


Övrigt
C7005M har flera moment gemensamt med kursen C7004M och kan därför inte ingå i examen tillsammans med C7004M.

Examinator
Inge Söderkvist

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
• Nocedal J, Wright S. J., Numerical Optimisation, Second ed, Springer 2006,
• Notes

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.0TG G U 3 4 5
0002Inlämningsuppgifter3.5TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.