KURSPLAN

Konstnärliga forskningsprocesser: teori och metod 15 högskolepoäng

Artistic Research Processes: Theory and Method
Avancerad nivå, C7010G
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musikalisk gestaltning
Ämnesgrupp (SCB)
Musikdramatisk scenframställning och gestaltning
Ingår i huvudområde
Musikalisk gestaltning

Behörighet

Godkänt antagningsprov till masterutbildning i musikalisk gestaltning eller dokumenterade likvärdiga kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Den studerande ska vid avslutad kurs ha visat:

Kunskap och förståelse
- kunskap om och förståelse av den konstnärliga forskningen och dess  relation till forskarsamhället i stort
- kunskap om teori och metoder relaterade till eller tillämpliga i konstnärlig forskning inom musikområdet

Färdighet och förmåga
- förmåga att delta i en kvalificerad diskussion om konstnärlig forskning inom musikområdet
-förmåga att i tal och skrift sakligt och insiktsfullt diskutera teoretiska och metodiska problem kring musikerskap och musikalisk kunskapsbildning
- förmåga att utifrån den egna musikaliskt - konstnärliga verksamheten formulera och motivera en självständig hållning till konstnärlig forskning
- förmåga till realistisk och genomtänkt planering av sitt kommande självständiga arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- förmåga till kritisk reflektion över forsknings-och utvecklingsarbete inom musikområdet
- förmåga att kritiskt granska och diskutera andra studenters arbete inom kursen

Kursinnehåll

- teori och debatt om konstnärlig forskning och förhållandet mellan konst och vetenskap 

- centrala kunskapsteoretiska och vetenskapsteoretiska begrepp och riktningar 
- estetiska teorier med särskilt avseende på musik
- aktuell konstnärlig forskning inom musikområdet
- forskningsmetoder med relevans för konstnärlig forskning

- planering av diskussion om konstnärliga forskningsprojekt

Genomförande
- föreläsning med anslutande diskussioner
- skriftliga och muntliga uppgifter i anslutning till föreläsningar och kurslitteratur
- seminarier gemensamma för samtliga studenter inom masterprogrammet
- examinationsseminarier med presentation och diskussion av forskningsplaner för det kommande självständiga arbetet

Examination
Följande moment examineras:
- inlämnade skriftliga uppgifter i anslutning till enskilda kursmoment- förberedd(a) muntlig(a) presentation(er)
-närvaro och aktivt deltagande i gemensamma seminarier
- utarbetande och försvar av forskningsplan samt opposition på annan students forskningsplan

Examinator
Åsa Unander-Scharin

Övergångsbestämmelser
Kursen C7010G motsvarar kursen C7002G

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kurslitteratur framgår av studiehandledning (se nedan)

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0004Muntliga/musikaliska uppgifterU G VG *7.00ObligatoriskH17
0005Skriftliga redovisningarU G VG *8.00ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.