Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Databaser II 7,5 högskolepoäng

Database Systems II
Grundnivå, D0005N
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Systemvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/data- och systemvetenskap
Ingår i huvudområde
Systemvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt grundläggande programmering, t ex D0019N Programutveckling med Java eller D0017D Inledande programmering i Java samt grundläggande kunskaper om SQL och relationsdatabaser, t ex D0004N Databaser I.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kursen ger en överblick över utvalda delar av avancerad databashantering. Målet är att visa aktuella områden för både akademi och industri.

Efter kursen ska studenten kunna:

  • Beskriva de viktigaste begreppen om design av relationsdatabaser.
  • Förklara databasimplementation och verktyg.
  • Beskriva utformningen av parallella och distribuerade databaser.
  • Analysera scenarier, utforma och implementera databaser.
  • Beskriva "data warehousing" och "data mining".
  • Tillämpa grundläggande kunskaper om ETL, OLAP och "data marts", design och "queries".
   Generella färdigheter enligt Högskoleförordningen:
   • Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen: Vetenskaplig grund, tillämpliga metoder fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
   • Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
   • Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
   • Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper


   Kursinnehåll
   Kursen kräver grundläggande kunskap om relationsdatabaser. Kursen innehåller områden som data management, specifikt hantering av relationsdatabaser och databasdrivna applikationer. Andra områden är optimeringsstrategier för relationsdatabaser, parallella och distribuerade system, "data warehousing", "business intelligence". Kursmaterialet består av böcker och aktuella forskningsartiklar.

   Genomförande
   Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
   I kursen varvas föreläsningar med praktiska tillämpningar i form av inlämningsuppgifter. Lektionerna ska underlätta för studenten att förstå strukturer, sammanhang, metoder och modeller för utveckling av databasmodeller och implementering i databashanterare. I inlämningsuppgifterna tränas, utöver databaskunskaper, också samarbete, skriftlig presentation, förmågan att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information, samt förmågan att identifiera, formulera och lösa problem.

   Undervisningen är helt nätbaserad med möjlighet till fysiska sammankomster. Mellan sammankomsterna kommunicerar de studenter som läser kursen på distans med kurskamrater och lärare via e-post och en webbaserad lärplattform. Studenter som läser kursen på campus i Luleå har regelbundna träffar med övriga studenter och lärare vid föreläsningar, handledning och grupparbeten.

   Examination
   Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
   Skriftliga inlämningsuppgifter (2.5hp U G) examinerar målen Analysera scenarier, utforma och implementera databaser, beskriva utformningen av parallella och distribuerade databaser, beskriva data warehousing och data mining, tillämpa grundläggande kunskaper om ETL, OLAP och "data marts", design och "queries". Utöver dessa ämnesspecifika kunskaper, examineras även förståelse om orientering kring aktuella forskningsfrågor, skriftlig presentation, förmågan att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information, samt förmågan att identifiera, formulera och lösa problem.

   Skriftlig tentamen (5hp, U G VG) examinerar samtliga kursspecifika lärandemål, men ej de generella färdigheterna. Samtliga, både distans- och campusstudenter, skriver den individuella tentamen online vid en specifik tidpunkt (tentamenstillfälle). Webbkamera och mikrofon är ett krav.

   Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg på kursen.


    

   Övrigt
   För att kunna delta i nätbaserade lektioner behöver du ha tillgång till dator med head-set, webbkamera och bredbandsuppkoppling (minst 0,5 Mbits/sek). Du behöver ha möjlighet (behörighet) att få program installerade på din dator.

   Övergångsbestämmelser
   Denna kurs kan ej kombineras med IED409, IED303, IED445 eller A7008N i examen.

   Examinator
   Jörgen Nilsson

   Övergångsbestämmelser
   Kursen D0005N motsvarar kursen IED409

   Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
   Database Systems, Thomas Connolly, Carolyn Begg, Addison Wesley, 4:e till senaste utgåvan.

   Kursgivare
   Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

   Moduler
   KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
   0003InlämningsuppgifterU G#2.50ObligatoriskV16
   0004Skriftlig tentamenU G VG *5.00ObligatoriskV22

   Studiehandledning
   Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

   Kursplanen fastställd
   av Bo Jonsson 2007-02-28

   Reviderad
   av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-06-16