Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Objektorienterad programmering och design 7,5 högskolepoäng

Object-oriented Programming and Design
Grundnivå, D0010E
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Datalogi
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik
Ingår i huvudområde
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt grundläggande kunskaper och färdigheter i imperativ programmering (motsvarande D0009E Introduktion till programmering). Alternativt: Alternativ till godkända kurser kan vara motsvarande kunskap erhållen genom arbete inom IT-branschen eller programmeringskurser som lästs på gymnasiets NV-program, inriktning matematik/datavetenskap och liknande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska studenten
 
  1. ha viss kunskap om den vetenskapliga grunden för objektorienterad programmering och design samt omfattande kunskap om dess beprövade erfarenhet,
  2. i omfattande grad kunna genomföra lagarbete och samverka i grupper med olika sammansättning dvs både grupper där gruppmedlemmarna själva bildat gruppen och grupper som läraren beslutat om,
  3. ha förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar i form av design och implementering av stora datorprogram med hjälp av ett modernt objektorienterat programmeringsspråk och
  4. ha förmåga att planera och, med adekvata metoder, genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar.

Kursinnehåll
Klasser och objekt. Inkapsling av metoder och datastrukturer. Arv som mekanism för att återanvända kod. Överskuggning. Arvshierarkier, typer, statisk och dynamisk typning, subtypning och polymorfi. Modualisering med hjälp av abstrakta datatyper. Överblickbar programdesign med UML. Behållare. Design- och beräkningsmönster. Enkla grafiska användargränssnitt. Dokumentation. Programutvecklingsmiljöer.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och laborationer. Eget arbete på laborationerna sker både enskilt och i grupp. Under tiden kursen ges kan det också förekomma hemuppgifter som ger bonuspoäng på den tentamen som följer direkt efter kursen. För de praktiska momenten används utvecklingsmiljön Eclipse och språket Java. En stor del av kursen genomförs med tekniken ”flipped classroom”, där kursmaterial först studeras på nätet och sen följs upp och används vid lärarledda pass.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursens examination består av en skriftlig tentamen samt skriftliga och muntliga laborationsredogörelser. För godkänt på kursens laborationsdel krävs att alla laborationer redovisats med godkänt resultat.

Kursmålen examineras på följande sätt:

  1. Tentamen. Laboration.
  2. Laboration (utförd i grupp).
  3. Laboration. Tentamen.
  4. Laboration.

Övergångsbestämmelser

Kursen D0010E motsvarar den gamla kursen SMD181 Objektorienterad programmering och design.
   
.


Examinator
Håkan Jonsson

Övergångsbestämmelser
Kursen D0010E motsvarar kursen SMD181

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1
Riley, The object of data abstraction and structures using Java, Addison Wesley, 2003.
Extra material fritt tillgängligt från nätet.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002LaborationU G#4.50ObligatoriskH07
0003Skriftlig tentamenG U 3 4 53.00ObligatoriskV22

Studiehandledning

Kursplanen fastställd
av Institutionen för systemteknik 2007-02-28

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-17