KURSPLAN

Objektorienterad programmering och design 7,5 Högskolepoäng

Object-oriented Programming and Design
Grundnivå, D0010E
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för systemteknik 2007-02-28

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2018-05-08

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Datalogi
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik
Ingår i huvudområde
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper och färdigheter i imperativ programmering (motsvarande D0009E). Alternativt: Alternativ till godkända kurser kan vara motsvarande kunskap erhållen genom arbete inom IT-branschen eller programmeringskurser som lästs på gymnasiets NV-program, inriktning matematik/datavetenskap och liknande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter kursen ska studenten

  1. ha viss kunskap om den vetenskapliga grunden för objektorienterad programmering och design samt omfattande kunskap om dess beprövade erfarenhet,
  2. i omfattande grad kunna genomföra lagarbete och samverka i grupper med olika sammansättning dvs både grupper där gruppmedlemmarna själva bildat gruppen och grupper som läraren beslutat om,
  3. ha förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar i form av design och implementering av stora datorprogram med hjälp av ett modernt objektorienterat programmeringsspråk och
  4. ha förmåga att planera och, med adekvata metoder, genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar.

Kursinnehåll

Klasser och objekt. Inkapsling av metoder och datastrukturer. Arv som mekanism för att återanvända kod. Överskuggning. Arvshierarkier, typer, statisk och dynamisk typning, subtypning och polymorfi. Modualisering med hjälp av abstrakta datatyper. Överblickbar programdesign med UML. Behållare. Design- och beräkningsmönster. Enkla grafiska användargränssnitt. Dokumentation. Programutvecklingsmiljöer.


Genomförande

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och laborationer. Eget arbete på laborationerna sker både enskilt och i grupp. Under tiden kursen ges kan det förekomma hemuppgifter som ger bonuspoäng på den tentamen som följer direkt efter kursen. För de praktiska momenten används utvecklingsmiljön Eclipse och språket Java. En stor del av kursen genomförs med tekniken ”flipped classroom”, där kursmaterial först studeras på nätet och sen följs upp och används vid lärarledda pass.


Examination

Kursmålen examineras på följande sätt:

  1. Skriftlig tentamen. Laborationsuppgifter.
  2. Laborationer (utförda i grupp).
  3. Laborationer. Skriftlig tentamen.
  4. Laborationer.

Övergångsbestämmelser

Kursen D0010E motsvarar den gamla kursen SMD181.


Examinator
Håkan Jonsson

Övergångsbestämmelser
Kursen D0010E motsvarar kursen SMD181

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Riley, The object of data abstraction and structures using Java, Addison Wesley, 2003.
Extra material fritt tillgängligt från nätet.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen3.0TG G U 3 4 5
0002Laboration4.5TG U G#

Studiehandledning