Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Introduktion till drift- och underhållsteknik - grundbegrepp 7,5 högskolepoäng

Introduction to Operation and Maintenance Engineering - Basic
Grundnivå, D0011B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Underhållsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kursen ger grundläggande kunskaper i drift och underhållsteknik. Vid avslutad kurs ska studenten:
• förstå varför man underhåller tekniska system
• visa förståelse för driftsäkerhet och hur det kan förbättras
• kunna beräkna tillgänglighet och funktionssäkert 
• kunna värdera risker och ha insikt i mänskligt felhandlande inom underhåll. 
Efter avslutad kursmodul om jämställdhet ska studenten visa förståelse för de nationella jämställdhetsmålen, regelverk för jämställdhet i arbetslivet samt ge exempel på förutsättning för jämställdhet i arbetslivet. 

Kursinnehåll
Kursen innehåller:
• Definitioner och grundläggande begrepp
• Metoder för tillståndsövervakning
• Beräkna funktionssäkert hos serie- och parallellsystem
• Underhållsmässighet hos tekniska system
• Människligt felhandlande inom underhåll
• Underhållssäkerhet och beräkning av mätetal för operationseffektivitet
• Livscykelkostnadsanalys
• Riskhantering
• Begreppen jämställdhet och jämställdhetsintegrering. 
• Nationella mål och lagstiftning om jämställdhet 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs genom att förinspelade teoretiska moment varvas med diskussionspass enligt det ”flippade klassrummet” konceptet. Det förutsätts att studenten förbereder sig inför diskussionspassen genom att gå igenom anvisat material. Ett aktivt deltagande på lektionen förväntas. Obligatorisk närvaro vid presentation av inlämningsuppgifter. Kursmodulen om jämställdhet består av inspelade föreläsningar samt litteratur.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter. Kursmodulen om jämställdhet examineras genom quizzar.

Examinator
Matti Rantatalo

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Driftssäkerhet och Underhåll, Arne Nissen et al., DoU, LTU

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003TentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH16
0004UppdragU G#3.00ObligatoriskH16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2013-01-18

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17