Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Mikrodatorteknik 7,5 högskolepoäng

Microcomputer engineering
Grundnivå, D0013E
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Inbyggda system
Ämnesgrupp (SCB)
Elektroteknik
Ingår i huvudområde
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt grundläggande kunskaper i programmering (motsvarande D0009E Introduktion till programmering). Alternativt: Alternativ till godkända kurser kan vara motsvarande kunskap erhållen genom arbete inom IT- eller elektronikbranschen.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Studentent skall:

  •   Inom området Mikrodatorteknik visa kunskap om beprövad erfarenhet samt dess vetenskapliga grund. Detta visas vid laborationer samt teoretiska frågor vid skriftlig examination.
  • Visa förmåga att skapa, utvärdera och analysera tekniska lösningar mha inbyggd mjukvara . Detta visas genom att laborativt konstruera och analysera mjukvara för en modern pipelinad processor.
  • Visa förmåga att kritiskt, självständigt analysera, modellera komplexa problemställningar och med adekvata metoder planera och lösa problem mha inbyggd mjukvara. Detta visas genom att laborativt konstruera och analysera en multitrådad schemaläggare .

  • Visa förmåga att identifiera sitt behov av och inhämta ytterligare kunskap genom att lösa problem som kräver inhämtning av avsevärd kunskapsmängd på egen hand. Detta visas genom kursens laborativa moment vilka kräver egen kunskapsinhämtning samt flektion.
  • Visa insikt i forsknings- och utvecklingsarbete genom att förstå begränsningar och möjligheter med mikroprocessorbaserade system. Detta visas genom kursens laborativa moment, vilka visar på trade-off mellan hård och mjukvara.

Kursinnehåll

Maskin arkitektur: Instruktionsuppsättningen. Datarepresentation. Maskinspråk och instruktionsformat. Adressrymder och adressering. Operationer på data. Instruktioner för programstyrning. Sekventiell programmering av en modern mikroprocessor. Strukturer för högnivåprogrammering: Datatyper. Stacken (aktiveringspost, proceduranrop, parameteröverföring och rekursion). Snittet mot översättaren: Modell av en typisk modern processors interna uppbyggnad. Pipelining, (interlocks, stalls, forwarding, fördröjt hopp). Instruktionsschemaläggning och effekt på datorns prestanda. Minneshierarkier, (cache minnen). Snittet mot operativsystemet: Minneshantering, (virtuellt minne). Processbegreppet. Processkydd och privilegier. Processbyte. Hantering av vektoriserade avbrott och undantag. Direkt och DMA in- och utmatning.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, (lektioner) och laborationer. Under tiden kursen ges kan det förekomma hemuppgifter som ger bonuspoäng på den tentamen som följer direkt efter kursen.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Skriftlig tentamen. Obligatoriska laborationsuppgifter.


Examinator
Per Lindgren

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Patterson, David A. Hennessy, John L. Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface Revised 4th edition (4th and 3rd editions can also be used), Morgan Kaufmann.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002LaborationU G#3.00ObligatoriskH07
0003Skriftlig tentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för systemteknik 2007-02-28

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-12