Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Datateknik och ingenjörsvetenskap 7,5 högskolepoäng

Computer and engineering science
Grundnivå, D0015E
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Datalogi
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik
Ingår i huvudområde
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Eller: Matematik D (områdesbehörighet 8)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kursen behandlar datatekniken i stort, dess roll i det moderna informations-samhället, relationen mellan datatekniken och ingenjörs¬vetenskapen inom såväl näringsliv som akademi, samt datateknisk problemlösning och ingenjörsarbete. Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 1. definiera området datateknik, särskilt i relation till andra ingenjörsdiscipliner och ingenjörsvetenskapen i allmänhet genom att i viss omfattning kritiskt och systematiskt integrera kunskap,
 2. lösa enklare tekniska problem innefattande programmering av datorer utgående från kunskap om beprövad erfarenhet inom datatekniken,
 3. identifiera och handskas med datorkomponenter, program och vanligt förekommande kringutrustning i syfte att ändra en dators prestanda eller funktionssätt,
 4. återge grunddragen i den datatekniska historieskrivningen och diskutera datateknikens konsekvens och betydelse för samhälle och individ vad avser relevanta vetenskapliga, samhälleliga, och etiska aspekter som tekniskt framåtskridande, hållbar utveckling, samhällelig sårbarhet, personlig integritet, jämställdhet och internationalisering,
 5. redogöra i omfattande grad för datateknikerns typiska roll, uppgifter och arbetsmetoder inom forskning, utveckling och företagande samt visa viss insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 6. känna till och kunna använda modern datateknik i form av datorer, kringutrustning, datorprogram och datornätverk för dels kommunikation och samarbete inom en arbetsgrupp dels kommunikation av resultat muntligt och skriftligt, samt visa omfattande förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning,
 7. självständigt söka bedöma information samt använda denna med bibehållen vetenskaplig redlighet,
 8. planera och genomföra såväl egna studier som kvalificerade uppgifter inom givna ramar och på både kort och lång sikt för en framgångsrik karriär inom det breda tekniska ämnesområdet datateknik.

Kursinnehåll
Datateknik som ämne, dess historik, särart, artefakter (konkretiseringar  som program, programmeringsspråk, elektronik, tekniska apparater etc.
men även teoretiska problem och lösningar), användning och effekter.
Ingenjörsvetenskap. Ingenjörens roll – problemlösaren – och verktygslåda. Datorers uppbyggnad. Programmering. Problem, modell,
algoritm, analys, implementation, verifiering. Studieteknik, informationssökning, intervjuteknik, presentationsteknik, rapportskrivning. Projektarbete.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs med föreläsningar, studie- och företagsbesök, laborations-uppgifter och eget arbete med olika typer av uppgifter. Den är
uppdelad i följande 11 kursmoduler (A-I, K-L) som var och en ägnas åt en avgränsad frågeställning och uppgifter i anslutning till den:

A - Datorn
B - Informationssökning och referenshantering
C - Datorintroduktion
D - Texter och LaTeX
E - Datahistoria
F - Webben och HTML
G - Pågående forskningsprojekt
H – Inbäddade system
I - Datatekniknära forskning
K - Framtidens datateknik
L - Yrkesrollen

En del kursmoduler äger rum samtidigt. En del uppgifter är av utredande och sammanfattande karaktär medan andra innebär problemlösning med dator. Genomgående används datorer och olika program. Uppgifterna belyser olika aspekter av såväl datatekniken som ingenjörsvetenskapen och utförs under hela kursen i anslutning till pågående forskningsprojekt vid institutionen för system- och rymdteknik.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kontinuerlig examination under hela läsperioden i form av både teoretiska och praktiska uppgifter utförda såväl enskilt som i grupp. Närvaro vid besök och gemensamma presentationer är obligatoriska.

Examination sker på följande sätt:

 1. Skriftliga rapporter. Presentationer baserade på intervjuer av forskare.
 2. Laborationer som redovisas skriftligt. Laborationer med demonstrationsmoment.
 3. Laboration med demonstrationsmoment.
 4. Presentationer i grupp baserade på a) egen inhämtad och sammanställd information och b) intervjuer av forskare. Skriftligt prov.
 5. Skriftlig reflektion baserad på studiebesök på företag. Presentationer baserade på intervjuer av forskare.
 6. Laborationer som redovisas skriftligt. Laborationer med demonstrationsmoment.
 7. Skriftlig reflektion. Skriftliga rapporter.
 8. Skriftliga rapporter.

Slutbetyget bestäms och differentieras utgående från resultaten på deluppgifterna.Examinator
Håkan Jonsson

Litteratur. Gäller från Höst 2008 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bo Sundin, Den kupade handen, Carlssons förlag, 2006.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0006Laboration (CDF)U G#1.50ObligatoriskH11
0008Presentation (GK)U G#1.50ObligatoriskH11
0009Skriftligt prov (E)G U 3 4 51.00ObligatoriskH11
0010Rapport (I)G U 3 4 51.00ObligatoriskH11
0011Reflektion (BL)G U 3 4 51.00ObligatoriskH11
0012Laboration med demonstration (AH)U G#1.50ObligatoriskH21

Studiehandledning

Kursplanen fastställd
av Institutionen för systemteknik 2008-03-19

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-17