Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Datateknik och ingenjörsvetenskap 7,5 Högskolepoäng

Computer and engineering science
Grundnivå, D0015E
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Vår 2021 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Datalogi
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Eller: Matematik D (områdesbehörighet 8)


Urval

Betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kursen behandlar datatekniken i stort, dess roll i det moderna informations-samhället, relationen mellan datatekniken och ingenjörs¬vetenskapen inom såväl näringsliv som akademi, samt datateknisk problemlösning och ingenjörsarbete. Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 1. definiera området datateknik, särskilt i relation till andra ingenjörsdiscipliner och ingenjörsvetenskapen i allmänhet genom att i viss omfattning kritiskt och systematiskt integrera kunskap,
 2. lösa enklare tekniska problem innefattande programmering av datorer utgående från kunskap om beprövad erfarenhet inom datatekniken,
 3. identifiera och handskas med datorkomponenter, program och vanligt förekommande kringutrustning i syfte att ändra en dators prestanda eller funktionssätt,
 4. återge grunddragen i den datatekniska historieskrivningen och diskutera datateknikens konsekvens och betydelse för samhälle och individ vad avser relevanta vetenskapliga, samhälleliga, och etiska aspekter som tekniskt framåtskridande, hållbar utveckling, samhällelig sårbarhet, personlig integritet, jämställdhet och internationalisering,
 5. redogöra i omfattande grad för datateknikerns typiska roll, uppgifter och arbetsmetoder inom forskning, utveckling och företagande samt visa viss insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 6. känna till och kunna använda modern datateknik i form av datorer, kringutrustning, datorprogram och datornätverk för dels kommunikation och samarbete inom en arbetsgrupp dels kommunikation av resultat muntligt och skriftligt, samt visa omfattande förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning,
 7. självständigt söka bedöma information samt använda denna med bibehållen vetenskaplig redlighet,
 8. planera och genomföra såväl egna studier som kvalificerade uppgifter inom givna ramar och på både kort och lång sikt för en framgångsrik karriär inom det breda tekniska ämnesområdet datateknik.

Kursinnehåll
Datateknik som ämne, dess historik, särart, artefakter (konkretiseringar
som program, programmeringsspråk, elektronik, tekniska apparater etc.
men även teoretiska problem och lösningar), användning och effekter.
Ingenjörsvetenskap. Ingenjörens roll – problemlösaren – och
verktygslåda. Datorers uppbyggnad. Programmering. Problem, modell,
algoritm, analys, implementation, verifiering. Studieteknik,
informationssökning, intervjuteknik, presentationsteknik, rapportskrivning. Projektarbete.

Genomförande
Kursen genomförs med föreläsningar, studie- och företagsbesök,
laborations¬uppgifter och eget arbete med olika typer av uppgifter. Den är
uppdelad i följande 12 kursmoduler (A-L) som var och en ägnas åt en
avgränsad frågeställning och uppgifter i anslutning till den:

A - Datorn
B - Informationssökning och referenshantering
C - Datorintroduktion
D - Texter och LaTeX
E - Datahistoria
F - Webben och HTML
G - Pågående forskningsprojekt
H – Inbäddade system
I - Datatekniknära forskning
J - 3D-världar och Alice
K - Framtidens datateknik
L - Yrkesrollen

En del kursmoduler äger rum samtidigt. En del uppgifter är av utredande och sammanfattande karaktär medan andra innebär problemlösning med dator. Genomgående används datorer och olika program. Uppgifterna belyser olika aspekter av såväl datatekniken som ingenjörsvetenskapen och utförs under hela kursen i anslutning till pågående forskningsprojekt vid institutionen för system- och rymdteknik.

Examination

Kontinuerlig examination under hela läsperioden i form av både teoretiska och praktiska uppgifter utförda såväl enskilt som i grupp. Närvaro vid besök och gemensamma presentationer är obligatoriska.

Examinationssätten för målen ovan varieras och väljs bland de vanligaste förekommande inom ingenjörsutbildningen som t ex muntliga presentationer, skriftliga rapporter och praktiska laborationer enligt följande:

 1. Skriftliga rapporter. Presentationer baserade på intervjuer av forskare.
 2. Laborationer som redovisas skriftligt. Laborationer med demonstrationsmoment.
 3. Laboration med demonstrationsmoment.
 4. Presentationer i grupp baserade på a) egen inhämtad och sammanställd information och b) intervjuer av forskare. Skriftligt prov.
 5. Skriftlig reflektion baserad på studiebesök på företag. Presentationer baserade på intervjuer av forskare.
 6. Laborationer som redovisas skriftligt. Laborationer med demonstrationsmoment.
 7. Skriftlig reflektion. Skriftliga rapporter.
 8. Skriftliga rapporter.


Slutbetyget bestäms och differentieras utgående från resultaten på deluppgifterna.


Examinator
Håkan Jonsson

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bo Sundin, Den kupade handen, Carlssons förlag, 2006.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0006Laboration (CDF)1.5U G#
0007Laboration med demonstration (AHJ)1.5U G#
0008Presentation (GK)1.5U G#
0009Skriftligt prov (E)1.0G U 3 4 5
0010Rapport (I)1.0G U 3 4 5
0011Reflektion (BL)1.0G U 3 4 5

Studiehandledning

Kursplanen fastställd
av Institutionen för systemteknik 2008-03-19

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2014-02-14