Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Introduktion till programmering för ingenjörer 7,5 högskolepoäng

Introduction to programming for engineers
Grundnivå, D0017E
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Datalogi
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik
Ingår i huvudområde
Teknisk fysik och elektroteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 3c eller Matematik D.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Studenten ska kunna:

 • Visa kunskap om beprövad erfarenhet i design och konstruktion av imperativa program samt förmåga att planera och genomföra kvalificerade uppgifter i form av implementation av imperativa program som syftar till att lösa specifika tekniska problem.
 • Visa förmåga att med en helhetssyn för relevanta problemställningar, modellera problemet samt självständigt identifiera och formulera lösningar i ett modernt imperativt programspråk.
 • Visa förmåga att kritiskt utvärdera och analysera tekniska lösningar i form av befintliga program i imperativa språk samt förutsäga och utvärdera skeenden i dessa.

Kursinnehåll
 • Introduktion till programutveckling och programutvecklingsmiljöer.
 • Variabler och programtillstånd, vägval, iteration, rekursion.
 • Aritmetiska och logiska uttryck, strängar, textbehandling och minneshantering.
 • Generalisering, parametrisering och funktionsabstraktion.
 • Dynamiska datastrukturer, filbegreppet, standardbibliotek och felhantering.
 • Referenser och pekare kontra värden.
 • Introduktion till objektbegreppet.
 • Problemlösning, programstruktur och dokumentation.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar och laborativt arbete. Aktiviteterna är färdelade att inträffa varje vecka under kursens gång.

Föreläsningar behandlar ämnets teoretiska delar och hålls I klassrum eller per distansundervisningssystem. Förinspelade föreläsningar kan också förekomma.

Övningar är lärarhandledda övningstillfällen. Under ett övningstillfälle delar handledaren ut programmeringsproblem till klassen, som deltagarna får 5-10 minuter på sig att lösa varefter handledaren visar hur problemet kan lösas och anknyter till teori från föreläsningarna. Övningstillfällen hålls I klassrum.

Laborativt arbete utförs vid dator i datorsal. Studenterna löser problem från kurslitteraturen. Laborationer är examinerande.

Gästföreläsning kan förekomma för att påvisa hur mjukvaruutveckling sker i industrin.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examinationen består av skriftlig tentamen och laborationer. Laborativt arbete utförs genom att lösa problem ur kurslitteraturen samt två uppgifter med tillhörande rapportskrivning. Redovisning sker även muntligt för handledaren. 

Övrigt

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med kursen D0009E Introduktion till programmering, D0028E Programmering och digitalisering eller med de gamla kurserna D0014E ANSI-C programmering, SMD134 Objektorienterad programmering, SMD170 Introduktion till programmering och SMD180 Introduktion till programmering.


Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar kursen D0009E och kursen SMD180

Examinator
Sandeep Patil

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 2
Stephen G Kochan, Programming in C (upplaga 4) 2014, ISBN: 9780321776419
eller
Stephen G Kochan, Programming in C (upplaga 3) ISBN-13: 075-2063326664
ISBN-10: 0672326663

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003Skriftlig tentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH21
0004LaborationerG U 3 4 53.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2012-03-13

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-12