Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Databasteknik 7,5 Högskolepoäng

Database Technology
Grundnivå, D0018E
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Datalogi
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kurser om minst 60 hp på grundnivå, varav följande kunskaper/kurser ingår: grundläggande kunskaper i objektorienterad programmering (tex D0010E, algoritmer och datastrukturer (tex D0012E eller D0041D)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen behandlar teoretiska och praktiska kunskaper om principer och metoder för modellering, lagring och hämtning av information i databaser och system för distribuerad datalagring.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

•    visa kunskap om beprövade metoder och teorier för databasdesign
•    visa förmåga att kritiskt och kreativt modellera, formulera, och implementera en databas med olika metoder för datamodellering och databasdesign
•    visa förmåga att använda frågespråk för att formulera frågor

•    visa fördjupade kunskaper inom databassystem och deras interna uppbyggnad för att stödja olika definierade datakriterier, många samtidiga användare och hög prestanda.
•    visa förmåga att utvärdera och analysera för- och nackdelar med olika typer av databassystem såsom relationsdatabaser, nyckel/värde-datalager, dokumentdatabaser, kartdatabaser.

•    visa förmåga att utveckla en enkel webb-baserad applikation som bygger på en databas för lagring av data
•    visa förmåga att bedöma vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter kring utveckling av databassystem

Kursinnehåll

Databasteori, databas metodologi och databassystems arkitektur, konceptuell och logisk datamodellering, relationsalgebra, frågespråk, ER/EER-modellering, funktionella beroenden, normaliseringsprocessen, datalagring och indexering, transaktionshantering, kriterier för datamodifiering (atomisk, konsistent, isolerad, persistent), kriterier för distribuerade databaser, metoder för ökad prestanda och tillgänglighet, felåterhämtning, transaktionsloggar, databasprogrammering, och databasanvändning.


Genomförande

Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar och laborationer. Under tiden kursen ges kan det förekomma moment som ger bonuspoäng på den tentamen som följer direkt efter kursen.


Examination

Laborationer med obligatoriska tidsbestämda redovisningstillfällen och inlämningsuppgifter. Skriftlig tentamen.


Examinator
Olov Schelen

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Eric Redmond, Jim R. Wilson, "Seven Databases in Seven Weeks O'Reilly Media, 2012, ISBN: 9781934356920.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.5G U 3 4 5
0002Laboration3.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2012-03-14

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2016-06-15