KURSPLAN

Designteori 7,5 Högskolepoäng

Design theory
Grundnivå, D0019A
Version
Kursplan gäller: Höst 2015 Lp 1 - Höst 2015 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen har fastställts av Institutionen för arbetsvetenskap 2008-12-02

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2015-06-18

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt D0025A Designmetodik och D0027A Skissteknik I


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kursen behandlar begrepp och fenomen som är viktiga att känna till som designingenjör, och ni kommer att praktiskt testa på att använda dem och därigenom träna era färdigheter. Designområdet är under ständig utveckling, nya teorier och metoder poppar dagligen upp och gamla sanningar ifrågasätts. Därför är det viktigt att känna till de grundläggande mekanismerna så att man kan hänga med i resonemangen, och efter avslutad kurs kommer ni att ha en helt ny uppsättning verktyg att använda både praktiskt och teoretiskt.

Lärandemål
Kursen behandlar grundläggande designteori och designmetoder samt dess praktiska tillämpning i produktformgivning. Efter genomgången kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse

  •  Visa kunskap om grundläggande teorier inom området design och produktframtagning.
  •  Visa kunskap om de metoder och angreppssätt som ligger till grund för området, samt aktuell designforskning.

Färdighet och förmåga

  •  Använda metoder och teorier praktiskt på ett kritiskt sätt.
  •  Kunna motivera form- och färgval utifrån vedertagna teorier och begrepp.
  •  Vid produktframtagning ta hänsyn till människans förutsättningar och behov.
  •  kunna argumentera för sina slutsatser och resultat utifrån grundläggande teorier samt  samhälleliga och etiska aspekter både muntligt och skriftligt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  •  Självständigt kunna utarbeta en strategi för att genom en kreativ process hitta nya lösningar.
  •  visa förmåga till progression i sitt lärande och förmåga att självständigt utveckla sina kompetenser.
  •  Kunna analysera en gestalts semantiska, estetiska och brukarmässiga egenskaper och bedöma dess ändamålsenlighet.

Kursinnehåll
Kursen behandlar grundläggande industridesign, designhistoria, formlära, färglära, gestaltning, estetik, semiotik, kreativitet. Dessutom ges en inblick i aktuell designforskning, genusaspekter rörande formgivning samt området visualisering och kommunikation.

Genomförande
Kursen består av teoretiska föreläsningar samt uppgifter som utförs individuellt eller i grupp. Ett projektarbete genomförs i mindre grupper där studenterna med hjälp av det som gåtts igenom i kursen utför ett konceptuellt arbete som redovisas muntligt, skriftligt och visuellt. Kursen examineras även med tentamen.

Examination
Kursen ges med differentierade betyg. Kunskap och förståelse examineras i skriftlig tentamen, rättning av tentamen enligt alternativ A i ”Regler för tentamen”. Färdighet och förmåga examineras i projektuppgift där ett formgivningsförslag av konceptuell karaktär redovisas med lämpliga tekniker. Värderingsförmåga och förhållningssätt examineras i laborationer som redovisas skriftligt eller i muntlig form.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Bengt Holmquist

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Brunnström; Svensk Industridesign – en 1900 talshistoria
Vihma Susann; Designhistoria - en introduktion.
Baxter, Mike; Product Design
Lidwell et. Al.; Universal Principles of Design
Norman, Donald A.; The design of everyday things
Chandler, David; Semiotics - The Basics
Tillhandahållna artiklar, konferensbidrag, kompendier

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen3.0G U 3 4 5
0002Övningar och laborationer1.5U G#
0003Slutuppgift3.0G U 3 4 5