Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Programutveckling med Java 7,5 högskolepoäng

Software Development with Java
Grundnivå, D0019N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Systemvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/data- och systemvetenskap
Ingår i huvudområde
Informatik, Systemvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska studenten kunna:  
skriva applikationsprogram på grundläggande nivå, använda strukturerade metoder vid problemlösning och självständigt konstruera och analysera datorprogram samt motivera valet av egna lösningar.

Generella färdigheter enligt Högskoleförordningen:
  • Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen.
  • Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar 
  • Visa förmåga att skriftligt redogöra för problem och lösningar i dialog med olika grupper

Kursinnehåll
Kursen behandlar programmering som verktyg för problemlösning. För detta används programmeringsspråket Java. I kursen ingår genomgång av Javas grundläggande struktur och uppbyggnad. I kursen ingår också metoder för problemlösning. Dessa två moment kombineras genom att utifrån en problemspecifikation skriva väl strukturerad programkod som löser problemet.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen är indelad i olika moment och efter introduktion som kan ske i form av skriftliga instruktioner eller lektioner skall studenten på egen hand läsa in och sedan utveckla sina kunskaper genom praktisk användning. Programmeringsövningar ingår och för dessa laborationer och övningar behöver utvecklingsmiljön installeras på egen dator. Vissa moment redovisas individuellt och vissa gruppvis. Undervisningen är till stor del nätbaserad men består även av fysiska eller nätbaserade sammankomster. Mellan sammankomsterna kommunicerar de studenter som läser kursen på distans med kurskamrater och lärare via e-post och en nätbaserad lärplattform. Studenter som läser kursen i Luleå har regelbundna träffar med övriga studenter och lärare vid till exempel lektioner, handledningar och grupparbeten.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Individuell skriftlig tentamen (3 p U G VG). Tentamen examinerar problemlösning, Javas grundläggande struktur och uppbyggnad. Samtliga, både distans- och campusstudenter, skriver den individuella tentamen online. Webbkamera och mikrofon är ett krav.

Examinationsuppgifter (4.5 p U G). Består av ett antal  inlämningsuppgifter där studenten visar förmåga att använda strukturerade metoder vid problemlösning och i grupp konstruera och analysera datorprogram i Java.

Övrigt
Detta är en obligatorisk kurs på A-nivå i det systemvetenskapliga programmet. För att kunna installera program och delta i nätbaserade lektioner behöver du har tillgång till dator med head-set, webbkamera och bredbandsuppkoppling (minst 0,5 Mbit/sek) samt möjlighet (behörighet) att få program installerade.

Övergångsbestämmelser
Kursen överlappar till stor del kursen Programutveckling (IED401)

Examinator
Ingemar Andersson

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1
Paul J. Deitel, Harvey M. Deitel, Java How to Program (Early Objects) 9e utgåvan eller nyare, Prentice Hall, ISBN13: 9780132575669

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0005Obligatoriska InlämningsuppgifterU G#4.50ObligatoriskH18
0006Tentamen/Individuella InlämningsuppgifterU G VG *3.00ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd 2007-02-28 att gälla från höstterminen 2007.

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL – SRT 2021-02-25