Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projekt i datateknik 15 högskolepoäng

Project in Computer Science and Engineering
Grundnivå, D0020E
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G#
Ämne
Datateknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kurser om minst 60 hp på grundnivå, varav följande kunskaper/kurser ingår: D0004E Datorsäkerhet och drift, D0010E Objektorienterad programmering och design, D0012E Algoritmer och datastrukturer, D0002E Datorkommunikation, D0003E Realtidssystem.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kunskap och förståelse
•    Visa kunskap och förmåga att arbeta med ingenjörsmässig programvaruutveckling både enskilt och i grupp
•    Visa kunskap och förståelse om beprövade metoder och teorier för ingenjörsmässig programvaruutveckling
•    Visa insikt i hur man arbetar med programvaruutveckling inom industrin
•    Visa kunskaper inom följande områden inom programvaruutveckling:

  •     Systemanalys med hjälp av användarfall (Use Case Analysis)
  •     Systemanalys genom kravdefinition (Requirements Analysis)
  •     Modellering i UML (Unified Modelling Language)
  •     Modellering med mönster (Patterns)
  •     Iterativ och lättviktig systemdesign (Evoutionary Design)
  •     Roller, jämställdhet, och genus i programvaruutveckling

Färdighet och förmåga
•    Visa färdighet och förmåga att planera och utföra grundläggande uppgifter inom utveckling av programvarubaserade system
•    Visa färdighet och förmåga att kritiskt och strukturerat identifiera, formulera, analysera och utvärdera design och implementation av programvarubaserade system
•    Visa färdighet och förmåga att genom muntlig och skriftlig redovisning på svenska beskriva ett programvarubaserat system på adekvat sätt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
•    Visa förmåga att bedöma samhälleliga och etiska aspekter kring utveckling av programvarubaserade system
•    Visa förmåga att bedöma programvarubaserade system utifrån samhällets mål för ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling
•    Visa insikt om och förmåga till arbete i grupp med heterogen sammansättning, i grupper om 3-6 studenter (ej fritt val av studenterna)
•    Visa förmåga att söka ny kunskap och att fortlöpande utveckla färdigheter (individuellt och genom samarbete med andra)


Kursinnehåll
Kursen inleds med en teoretisk del som omfattar systemanalys, kravspecifikation, modellering, design, testning, estimering, riskhantering, konfigurationshantering, kvalitet, underhåll och dokumentation. Kursen innehåller ett projektarbete i grupp där uppgiften bygger på en öppen problemställning som redovisas genom både muntlig och skriftlig presentation. Kursen innehåller även laborativa moment, samt seminarier och föreläsningar med obligatorisk närvaro.

Kursinnehåll specificeras vidare av examinatorn i en studiehandledning för det aktuella kurstillfället.

Genomförande

Föreläsningar, projektarbete, seminarier, självstudier, obligatorisk muntlig presentation och skriftlig rapport.


Examination

Obligatorisk projektrapport och presentation, samt laborationer och närvaro vid obligatoriska moment.


Övrigt
Kursplanen har revideras från och med h21 för att inkludera hållbar utveckling

Examinator
Ulf Bodin

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1
Ingen gemensam tryckt kurslitteratur. Kursmaterial anges vid kurstillfället.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Inlämningsuppgift/laborationU G#5.00ObligatoriskH17
0003ProjektU G#10.00ObligatoriskH17Ja

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2014-02-14

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2020-11-06