KURSPLAN

Forskningsmetoder inom informationssystem 7,5 högskolepoäng

Research methods in Information Systems
Grundnivå, D0023E
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2016-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2019-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Systemvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/data- och systemvetenskap
Ingår i huvudområde
Informatik, Systemvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper i systemvetenskap/informatik, t ex kurserna D0019N Programutveckling med Java, D0004N Databaser I och I0006N Design av IT.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter en avklarad kurs ska studenten kunna: 
 
-               Beskriva och tillämpa olika forskningsansatser och forskningsmetoder inom området informationssystem 
-               Söka och kritiskt granska vetenskaplig litteratur representativ för olika vetenskapsparadigm och av relevans
                för frågeställningar inom disciplinen informationssystem
-               Argumentera för, samt välja relevant forskningsmetod i relation till sitt eget forskningsprojekt 
-               Kritiskt reflektera över konsekvenserna av att använda olika forskningsansatser
-               Designa och kommunicera sin forskningsplan (Research Proposal) som visar på tillämpning av
                forskningsprocessens delar 


Kursinnehåll

Metodkursen ger dig grunderna för ett vetenskapligt förhållningssätt och de metoder som tillämpas inom den vetenskapliga disciplinen informationssystem. Kursen behandlar forskningsprocessens olika delar där följande områden ingår: 

-               Grundläggande begrepp inom forskningsmetodik
-               Olika forskningsansatser som t.ex. Fallstudie, Aktionsforskning och Designforskning
-               Datainsamlings- och analysmetoder
-               Forskningsstudieplan
-               Rapportera och kommunicera forskning  Genomförande

Undervisningen bedrivs i form av enskilda studier, föreläsningar, workshops samt seminarier för att uppnå lärandemålen. I kursen tillämpas problembaserat lärande som metod för tillämpning av teoretiska kunskaper om forskningsmetoder på studentens egen forskningsprojekt. Projektet kan genomföras individuellt eller i par. Dessutom kommer studenterna att kritiskt analysera och reflektera kring genomfört arbete. Kursen kan komma att ges på engelska. 


Examination

Studenterna kommer att bedömas både genom muntliga och skriftliga uppgifter som rapporter och muntlig presentation av projektarbetet. Uppgifter och projekt ska visa på att studenten kan tillämpa kunskaper om forskningsmetoder som tas upp i föreläsningar, seminarier och i den egna studien. I projektet utvecklar och presenterar studenten ett förslag till ett forskningsprojekt baserat på hans/hennes intresse, söker och identifierar relevant litteratur och visar insikt om alternativa forskningsansatser i relation till det valda problemet. 


Examinator
Diana Chroneer

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas senare

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0003Individuell uppgiftU G VG *4.50ObligatoriskH19
0004ProjektU G VG *3.00ObligatoriskH19