Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Forskningsmetoder inom informationssystem 7,5 högskolepoäng

Research methods in Information Systems
Grundnivå, D0023E
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Systemvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/data- och systemvetenskap
Ingår i huvudområde
Informatik, Systemvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper i systemvetenskap/informatik, t ex kurserna D0019N Programutveckling med Java, D0004N Databaser I och I0006N Design av IT.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • Beskriva och tillämpa olika forskningsansatser och forskningsmetoder inom området informationssystem

Färdighet och förmåga

  • Söka och kritiskt granska vetenskaplig litteratur representativ för olika vetenskapsparadigm och av relevans för frågeställningar inom disciplinen informationssystem
  • Argumentera för, samt välja relevant forskningsmetod i relation till sitt eget forskningsprojekt
  • Designa och kommunicera sin forskningsplan (Research Proposal) som visar på tillämpning av forskningsprocessens delar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Kritiskt reflektera över konsekvenserna av att använda olika forskningsansatser

Kursinnehåll
Denna kurs ger studenterna grunderna för ett vetenskapligt och ett kritiskt förhållningssätt utifrån de forskningsmetoder som tillämpas inom den vetenskapliga disciplinen informationssystem. Inom ramen för kursen så diskuteras grundläggande begrepp inom forskningsmetodik samt olika val av forskningsansatser och undersökningsstrategier. I kursen får studenterna analysera olika problemställningar och därigenom argumentera för möjliga val av forsknings-, datainsamlings- samt analysmetoder. Vidare får studenterna praktisera förmågan att planera för en egen vetenskaplig studie som ska, utifrån en egen författad problematisering och syfte, visa på redogörelse och argument för valda forskningsansatser och metoder.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Studenterna tar del av föreläsningar samt seminarier. Kursen baseras på problembaserat lärande där teoretiska kunskaper om forskningsmetoder blandas med praktik. I dessa seminarier tränas studenterna att diskutera och tillämpa forskningsmetodik, dvs studenterna tar del av uppgifter som de reflekterar på självständigt samt i dialog med andra studenter. Studenterna tillämpar även forskningsmetodik i ett eget självständigt projekt, som de kan genomföra individuellt eller i par. I detta arbete utvecklar studenterna en egen forskningsplan som de kritiskt analyserar och reflekterar kring.  Mellan sammankomsterna kommunicerar studenterna med lärare och kurskamrater via e-post, en nätbaserad lärplattform och ett webbkonferenssystem. Lärplattformen används för att tillgängliggöra information, kursmaterial och uppgifter samt för att hantera inlämningsuppgifter.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Studenterna kommer att bedömas både genom muntliga och skriftliga uppgifter som rapporter och muntlig presentation av projektarbetet.
I de individuella inlämningsuppgifterna examineras studenternas förmåga att identifiera och argumentera för val av lämpliga forskningsansatser och metoder för olika problemställningar.
 
I  projektarbetet examineras förmågan att designa en forskningsstudie utifrån en självständig identifierad frågeställning samt relevanta teoriområden. Denna design innefattar argument för val av forskningsansatser och metoder, samt datainsamlings- och analysmetoder. Studenterna examineras även i förmågan att kunna ge en kritisk reflektion på alternativa metodval. Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg på kursen.

Examinator
Diana Chroneer

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Titel: Hur genomför man undersökningar?
Författare: D.I Jacobsen
Förlag: Studentlitteratur, 2017

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003Individuell uppgiftU G VG *4.50ObligatoriskH19
0004ProjektU G VG *3.00ObligatoriskH19

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2016-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL – SRT 2021-02-25