Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Programutveckling med Java II 7,5 högskolepoäng

Software Development with Java II
Grundnivå, D0024E
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Systemvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/data- och systemvetenskap
Ingår i huvudområde
Systemvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande programmering t ex D0019N Programutveckling med Java, databashantering t ex D0005N Databaser II samt systemutveckling t ex D0006N Objektorienterad analys och design.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter kursen ska studenten kunna:

 • Designa en objektorienterad applikation i enlighet med vedertagen systemutvecklingsmetod
 • Implementera en datadriven flerskiktad applikation i Java
 • Reflektera över återanvändbarhet och koppling mellan applikationens delar i ett förändringsperspektiv
Generella färdigheter enligt Högskoleförordningen:
 • Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen: Tillämpliga metoder, fördjupning inom någon del
 • Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning
 • Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar

Kursinnehåll

Som applikationsutvecklare förväntas du kunna tillämpa tekniker för konstruktion av objektorienterade applikationer. Den här kursen är en programmeringskurs där studenten lär sig konstruera objektorienterade applikationer i Java som kommunicerar med en relationsdatabas med stöd av en integrerad utvecklingsmiljö. Kursen förutsätter grundläggande kunskaper i SQL och databaser.

Exempel på moment i kursen:

 • Använda designmönster som underlättar återanvändning av klasser
 • Konstruera grafiska användargränssnitt
 • Konstruera applikationer som hanterar data i en relationsdatabas
 • Tekniker för mappning mellan egenskaper i en klass och attribut i en relationsdatabas
 • Konstruera komponentbaserade applikationer med centraliserad affärslogik enligt Model View Control (MVC)-arkitekturer

Genomförande
Undervisningen är till stor del nätbaserad men består även av obligatoriska fysiska eller nätbaserade sammankomster och möten med handledaren. Vid dessa sammankomster sker undervisningen dels i form av lärarledda genomgångar, inlämningsuppgifter som studenten får lösa enskilt och i grupp som redovisas. Genom att det i kursen ingår moment som genomför i grupp lär sig studenten att samarbeta, planera och kommunicera med andra i projektform. Under kursen kommunicerar distansstudenterna med kurskamrater och lärare via e-post, videokonferens och en nätbaserad lärplattform. För campusstudenter kan handledning ske på campus och/eller via distansverktyg.

Examination
Konstruera en objektorienterad applikation utifrån angiven kravspecifikation (3,5 hp, U G ).
Individuell skriftlig examination (4 hp, U G VG). Samtliga, både distans- och campusstudenter, skriver den individuella tentamen online. Webbkamera och mikrofon är ett krav.

Övrigt
För att kunna delta i nätbaserade lektioner behöver du ha tillgång till dator med head-set, webbkamera och bredbandsuppkoppling (minst 0,5 Mbits/sek). Du behöver ha möjlighet (behörighet) att få program installerade på din dator.

Examinator
Ingemar Andersson

Övergångsbestämmelser
Kursen D0024E motsvarar kursen D0007N

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Java How To program, Deitel & Deitel, 9e utgåvan eller nyare.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Tentamen/individuell kunskapskontrollU G VG *4.00ObligatoriskV18
0002Obligatoriska inlämningsuppgifterU G#3.50ObligatoriskV18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2017-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2019-02-15