KURSPLAN

Designmetodik 7,5 Högskolepoäng

Design methods
Grundnivå, D0025A
Version
Kursplan gäller: Höst 2015 Lp 1 - Höst 2015 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2013-02-18

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2015-06-18

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenterna ha grundläggande teoretisk och praktisk kunskap, insikt och förståelse för design- och utvecklingsarbete med utgångspunkt i människans förutsättningar och behov. Denna kunskap ska i samverkan med andra även kunna tillämpas och implementeras för att planera och genomföra, samt muntligt och skriftligt presentera utvecklingsprojekt.

Kursinnehåll
Kursen behandlar:
  • Begreppet design och olika design- och utvecklingsprocesser
  • Grundläggande projektarbete – organisation, planering och muntlig, skriftlig och visuell presentation av resultat
  • Utvecklingsprocesser- olika grundläggande metoder och teorier för att genomföra ett utvecklingsarbete rörande produkter, tjänster, system, arbetsmiljö eller produktion där olika aspekter beaktas utifrån människans behov och förutsättningar
  • Kreativa arbetsformer – grundläggande metoder och teorier för att utmana invanda tankemönster och därmed tänka innovativt
  • Presentation av design- och utvecklingsarbete
  • Hållbar utveckling
I kursen ingår ett projektarbete där deltagarna tillämpar och implementerar teori och metodik på ett aktuellt projekt med stöd av kursens handledare. Projektet redovisas i både muntlig och skriftlig form.

Genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar varvade med handledning och självständigt arbete. De praktiska kursmomenten integreras med de teoretiska för att tillgodose en god lärandeprocess enligt etablerade lärandeteorier. Kursdeltagarna praktiserar både muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga under flera av kursmomenten, samt praktiserar förmåga att självständigt och i samverkan med andra planera och genomföra projektarbete. Projektens aktualitet och relevans säkerställs genom att kursdeltagarna uppmanas att kontakta berörda intressenter. Därmed tillämpas och implementeras även människans behov och förutsättningar som en utgångspunkt för det aktuella utvecklingsarbetet. Forskningsanknytning integreras i kursens moment genom att kursdeltagarna uppmanas att ta del av för projektet relevant forskning. Arbetslivsanknytning sker genom att teori och praktik anknyter till olika verksamheter där den aktuella metodiken redan tillämpas eller där den kan tillämpas, samt genom att projektet utformas som ett fiktivt reellt projekt.

Examination
Kursen examineras genom en muntlig och skriftlig redovisning där projektgruppen presenterar sin utvecklingsprocess och sitt resultat. Utöver detta ingår en valfri reflektionsuppgift där varje individ uppmanas att reflektera kring lärandeprocessen/kunskapsbyggandet i de olika kursmomenten.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Åsa Wikberg Nilsson

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Wikberg Nilsson, Å., Ericson, Å. & Törlind, P. (2015) Design – metod och process. Lund: Studentlitteratur ISBN: 9789144108858

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0007Individuell analys1.5U G VG
0008Projektarbete3.0U G VG
0009Individuell reflektion3.0U G VG