Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Grafiska användargränssnitt 7,5 högskolepoäng

Graphical user interfaces
Grundnivå, D0026A
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna designa grafiska användargränssnitt för specifika ändamål baderade på användares förutsättningar och behovsamt vetenskapligt etablerade principer inom användarbarhet och grafisk formgivning.

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter avslutad kurs:
 • kunna förklara grundläggande designprinciper och designelement som är relevanta för grafiska användargränssnitt
 • visa förståelse det grafiska användargränssnittets kommunikativa egenskaper samt dess koppling till människans kognitiva förutsättningar och behov
 • visa insikt i relevant forskning inom grafiska användargränssnitt
 
Färdighet och förmåga
Studenten ska efter avslutad kurs:
 • visa förmåga att utforma och utveckla grafiska användargränssnitt med utgångspunkt i människans behov, förutsättningar, förståelse och användarupplevelsen
 • Visa förmåga att använda både skiss och prototyper som verktyg i en designprocess
 • visa förmåga att utveckla helhetskoncept och detaljlösningar för grafiska användargränssnitt med utgångspunkt i samspelet mellan användare och system
 • Visa förmåga att tillämpa principer för användbarhet och tillgänglighet i ett användargränssnitt
 • Visa förmåga att kommunicera designförslag

Värderingsförmåga
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
 • visa förmåga till kritisk analys av befintliga gränssnitt samt kritisk reflektion kring egna konceptuella lösningar.
 • studenten ska visa förmåga att ta ställning till estetiska, perceptiva och kognitiva aspekter med utgångspunkt i människans behov, förutsättningar överväganden för att tillgodose god användbarhet, tillgänglighet och användarupplevelse.
 • visa insikt i den egna lärandeprocessen och identifiera eget behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens

Kursinnehåll
Kursen behandlar design och analys av:
 • Grafiska skärmbilder med vanligt förekommande element inom gränssnittsdesign
 • Användarcentrerad design
 • Wireframing, layout, grafisk design
 • Användarens upplevelse och känsla av ett gränssnitt
 • Användardialoger, händelsehantering
 • Interaktionssekvenser, keypaths, scenarios
 • Gränssnitt för icke persondatorbaserade applikationer

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, i klassrum och/eller på distans, varvade med handledning och feedback genom fysiska möten, distansmöten, eller andra tekniska hjälpmedel samt självständigt arbete och grupparbete i form av övningar och laborationsuppgifter där den teoretiska kunskapen får omsättas i praktik. Största delen i kursen består i ett projektarbete i grupp som i mån av möjlighet baseras på ett case givet av ett externt företag. Studenterna ska utforska och utforma egna grafiska användargränssnitt utifrån vetenskapliga principer och genom ökad förståelse för gränssnittets påverkan genom att identifiera och analysera gränssnitts möjligheter och begränsningar och hur det relaterar till människans förutsättningar och behov samt i förlängningen dess inverkan på samhälle, ekonomi och arbetsmiljö. Studenterna ska praktiskt tillämpa de inhämtade teoretiska kunskaperna om grafisk design, användarcentrering och användarupplevelse på designen av grafiska användargränssnitt med hjälp av metoder såsom wireframing, interaktionssekvenser, keypaths och scenarios. Studentens insikter i ämnet ska hela tiden reflekteras över.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
I kursen examineras olika moment. Studenternas individuella workbook samt ett projektarbete i grupp. Den individuella workbooken examineras med avseende på studentens förståelse för grundläggande begrepp och teorier inom gränssnittsdesign samt förmåga att kritiskt reflektera kring uppgifternas genomförande och resultat samt vilka kunskaper som behöver inhämtas för ett fortsatt arbete. Projektarbetet examineras med avseende på färdigheter och förmågor att kritiskt analysera och designa grafiska användargränssnitt med avseende på grafisk form, kommunikativa aspekter, funktion, användbarhet, tillgänglighet samt användarupplevelse enligt människans förutsättningar samt studentens förmåga att kommunicera och presentera de huvudsakliga förtjänsterna med projektuppgiftens gränssnitt.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETKS utbildningsadministration, eduetks@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Jörgen Normark

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1
McKay, Everett (2013) UI is Communication: How to Design Intuitive, User Centered Interfaces by Focusing on Effective Communication. ISBN: 9780123969804
Johnson, Jeff (2014). Designing with the Mind in Mind: Simple Guide to Understanding User Interface Design Guidelines. 2nd ed. ISBN: 9780124079144

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0007Individuell workbook och projektarbeteU G VG *7.50ObligatoriskV17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14