Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete - systemvetenskap 15 högskolepoäng

Thesis C - Systems Science
Grundnivå, D0032N
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G VG *
Ämne
Systemvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/data- och systemvetenskap
Ingår i huvudområde
Systemvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt minst 90 hp i avslutade kurser, varav minst 60 hp är obligatoriska kurser inom programmet Systemvetenskap, FKSYG.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att på ett korrekt sätt tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade problem med relevans för en yrkesverksamhet som systemvetare.

Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:

 • Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom ämnesområdet systemvetenskap.
 • Tillgodogöra sig vetenskapliga studier och bedöma dess relevans för den egna studien.
 • Behandla olika teoribildningar inom ämnet på en godtagbar nivå.
 • Utföra ett motiverat och relevant val av teoretisk grund för det egna arbetet
 • Välja och motivera metod för studien med förståelse för valens inverkan på studiens resultat
 • Med koppling till vald teori och metod samla in information relevant för problemformuleringen
 • På ett relevant sätt skriftligt redovisa den insamlade informationen
 • Utifrån vald teori och metod på ett vetenskapligt korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
 • Bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat
 • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt
 • Muntligt kommunicera resultat såväl inomvetenskapligt som till individer utan specifika ämneskunskaper
 • F örsvara sina resultat
 • Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt.

Kursinnehåll

Kursinnehåll:

 • Repetition av vetenskaplig metod och teori 
 • Eget självständigt vetenskapligt arbete
 • Diskussionsseminarier
 • Handledningstillfällen
 • Examinationsseminarier med framläggande och opponering av uppsatsarbeten

Genomförande
Studenten ska välja ut ett ämne eller problem där det går att koppla teori och empiri och som ligger inom det systemvetenskapliga ämnesområdet. Ett vetenskapligt arbete ska sedan genomföras självständigt men med stöd av handledning och seminarier. Arbetet ska redovisas skriftligt och muntligt och försvaras mot opponentgrupper. Undervisningen är till stor del nätbaserad men består även av obligatoriska sammankomster, lektioner och projektmöten. För slutexamination gäller att den sker på plats i Luleå. Under kursen kommunicerar distansstudenter med kurskamrater och lärare via e-post, videokonferens och en nätbaserad lärplattform. För campusstudenter kan handledning och projektmöten ske på campus. I denna kurs används Fronter för att lägga ut information, kursmaterial och uppgifter samt videokonferens för distansmöten.

Examination

Examination genom ett aktivt deltagande i diskussionsseminarier genom att analysera och kommentera muntligt och skriftligt en delmängd av ett examensarbete 1 hp (U G).
En muntlig och skriftlig opposition av ett examensarbete (analysera, reflektera och kritiskt granska), 1 hp (U G).
Muntlig presentation av ett examensarbete, 1 hp (U,G).
Redovisa skriftligt sitt eget examensarbete 12 hp (U G VG).

I den skriftliga rapporten skall studenten visa förmåga att:

 • Logiskt och/eller med användande av referenser motivera den valda problemställning
 • Utifrån den valda problemställning söka, presentera och utföra motiverade val av teoretisk bas (grund utgångspunkt) för den egna studien
 • Välja och motivera metod för studien med   förståelse för valens inverkan på studiens resultat
 • Med koppling till vald teori och metod samla in information relevant för problemformuleringen
 • På ett relevant sätt skriftligt presentera den insamlade informationen
 • Utifrån vald teori och metod på ett korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
 • Bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat
 • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt

Vid den muntliga presentationen och oppositionen skall studenten visa förmåga att:

 • Muntligt kommunicera resultat såväl inomvetenskapligt som till individer utan specifika ämneskunskaper
 • F örsvara sina resultat

Vid oppositionen på annat arbete skall student visa förmåga att:

 • Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt och att kommunicera den utförda granskningen såväl muntligt som skriftligt.

För godkänt på kursen krävs även e-publicering av arbetet enligt LTUs regler. För godkänt på kursen krävs att arbetet är färdigställt senast 12 kalendermånader efter det att kursen formellt har avslutats. Studenten kan dock endast påräkna vidare handledning 6 kalendermånader efter det att kursen formellt har avslutats.


Övrigt
Kursen är en obligatorisk kurs på C-nivå i det systemvetenskapliga programmet. Tillgång till dator samt möjlighet eller behörighet att få program installerade. Bredbandsuppkoppling mot Internet (minst 0,5 Mbit/s). Tillgång till headset med mikrofon (gärna också webbkamera).

Examinator
Anna Ståhlbröst

Litteratur. Gäller från Höst 2009 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Väljs efter ämnesområde.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002Skriftlig rapportU G VG *12.00ObligatoriskH10Ja
0003OppositionU G#1.00ObligatoriskH10
0004Muntlig presentationU G#1.00ObligatoriskH10
0005SeminarierU G#1.00ObligatoriskH10

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2009-02-22

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2020-06-22