Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete - systemvetenskap 15 högskolepoäng

Thesis C - Systems Science
Grundnivå, D0032N
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G VG *
Ämne
Systemvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/data- och systemvetenskap
Ingår i huvudområde
Systemvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt minst 90 hp i avslutade kurser, varav minst 60 hp är obligatoriska kurser inom programmet Systemvetenskap, FKSYG.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att på ett korrekt sätt tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade problem med relevans för en yrkesverksam systemvetare.

Kunskap och förståelse
Efter kursen ska studenten kunna:  
• Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom området systemvetenskap
• Beskriva, tillämpa och diskutera olika teoribildningar inom ämnet

Färdighet och förmåga
Efter kursen ska studenten kunna:  
• Planera och genomföra ett vetenskapligt arbete
• Argumentera för val av relevant teoretisk grund för arbetet
• Välja, motivera, tillämpa och beskriva användning av metod för studien
• Genomföra relevant datainsamling i relation till problemställning, vald teori och metod
• Uttrycka sig på ett språkligt korrekt sätt
• Argumentera för sina resultat
• Muntligt kommunicera resultat såväl inomvetenskapligt som till individer utan specifika ämneskunskaper

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  Efter kursen ska studenten kunna:  
• Kritiskt granska andras studie på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt

Kursinnehåll
Kursen fokuserar på att fördjupa och bredda förståelse och användning av vetenskapliga metoder och teorier för att studera, förstå och bidra till en specifik situation som kan relateras till området systemvetenskap.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen innebär att studenten utför ett vetenskapligt arbete. Studenten ska välja ett ämne eller problem som ligger inom det systemvetenskapliga ämnesområdet. Det vetenskapliga arbetet ska baseras på teori och empiri, samt självständigt planeras och genomföras. Arbetet sker med stöd i diskussionsseminarier och handledningstillfällen. Studenten ska också delta aktivt i seminarier och löpande kommentera andras arbeten. Arbetet ska redovisas muntligt och skriftligt samt försvaras mot opponenter.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras i seminarier genom framläggning av eget och opponering på andras examensarbeten. Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg på kursen.

Examination sker genom
• Aktivt deltagande i minst 4 av 5 obligatoriska diskussionsseminarier genom att analysera och kommentera muntligt och skriftligt någon annans examensarbete (1hp, U, G).

Vid examinationstillfället examineras studenten genom
• Opposition av ett examensarbete (muntlig och skriftlig, 1hp, U, G)
• Muntlig presentation av eget arbete (1 hp, U, G)
• Skriftlig redovisning av eget examensarbete (12 hp, U, G, VG)


I den skriftliga rapporten skall studenten visa förmåga att:
• Logiskt och/eller med användande av referenser motivera vald problemställning
• Utifrån den valda problemställningen söka, presentera och utföra motiverade val av teoretisk bas (grund utgångspunkt) för den egna studien
• Välja och motivera metod för studien med förståelse för valens inverkan på studiens resultat
• Med koppling till vald teori och metod samla in information relevant för problemformuleringen
• På ett relevant sätt skriftligt presentera den insamlade informationen
• Utifrån vald teori och metod på ett korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
• Bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat
• Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt

Vid den muntliga presentationen och oppositionen skall studenten visa förmåga att:
• Muntligt kommunicera resultat såväl inomvetenskapligt som till individer utan specifika ämneskunskaper
• Försvara sina resultat

Vid oppositionen på annat arbete skall studenten visa förmåga att:
• Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt och att kommunicera den utförda granskningen såväl muntligt som skriftligt.
För godkänt på kursen krävs även e-publicering av arbetet enligt LTUs regler.

Övrigt
Kursen är en obligatorisk kurs på C-nivå i det systemvetenskapliga programmet. Tillgång till dator samt möjlighet eller behörighet att få program installerade. Bredbandsuppkoppling mot Internet (minst 0,5 Mbit/s). Tillgång till headset med mikrofon (gärna också webbkamera).

Examinator
Anna Ståhlbröst

Litteratur. Gäller från Höst 2009 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Väljs efter ämnesområde.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Skriftlig rapportU G VG *12.00ObligatoriskH10Ja
0003OppositionU G#1.00ObligatoriskH10
0004Muntlig presentationU G#1.00ObligatoriskH10
0005SeminarierU G#1.00ObligatoriskH10

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2009-02-22

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-06-16