Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete, systemvetenskap högskoleexamen 7,5 Högskolepoäng

Thesis B - Systems Science
Grundnivå, D0035N
Version
Kursplan gäller: Vår 2013 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1E
Betygsskala
U G#
Ämne
Systemvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/Data- och systemvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

15 hp i systemutveckling, t ex. D0006N Objektorienterad analys och design, D0020N, Utveckling av informationssystem
15 hp i databaser, t ex D0005N Databaser ! D0005N Databaser II
15 hp i programmering, t ex. D0007N Objektorienterad programutveckling, D0019 N Programutveckling med Java
15 hp i IT-design t ex I0005N IT-design från ett systemperspektiv, I0006N Design av IT

Kurser från andra universitet med likvärdigt innehållMål/Förväntat studieresultat

Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att på ett korrekt sätt tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade problem med relevans för en yrkesverksamhet som systemvetare.

Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:

 • Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom ämnesområdet systemvetenskap.
 • Tillgodogöra sig litteraturstudier och bedöma dess relevans för den egna studien.
 • Utföra ett motiverat val av teori från utförd litteraturstudie som grund för det egna arbetet
 • Välja och motivera metod för studien med förståelse för valens inverkan på studiens resultat
 • Med koppling till vald teori och metod samla in information relevant för problemformuleringen
 • På ett relevant sätt skriftligt redovisa den insamlade informationen
 • Utifrån vald teori och metod på ett korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
 • Muntligt och skriftligt redovisa och försvara sitt arbete under arbetes gång

Kursinnehåll
 • Litteraturstudier
 • Eget självständigt arbete som innebär att den problemställning som formuleras får någon form av lösning. Studenten gör en undersökning i en verksamhet och presenterar en teoretisk lösning eller en prototyp med stöd från de teorier som valts.
 • Handledningstillfällen
 • Muntlig och skriftlig redovisning av arbetet

Genomförande

Studenten ska välja ut ett ämne eller problem där det går att koppla teori och empiri och som ligger inom det systemvetenskapliga ämnesområdet. Ett examensarbete ska sedan genomföras, självständigt men med stöd av handledning. Arbetet ska redovisas skriftligt. Handledning sker på campus eller via videokonferens.


Examination

Skriftlig och muntlig redovisning av examensarbetet 7,5 hp


Övrigt

Kursen är obligatorisk för en student som vill ta en högskoleexamen i systemvetenskap.


Examinator
Harriet Nilsson

Litteratur. Gäller från Vår 2013 Lp 3
Eget val utifrån ämne för examensarbetet.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig och muntlig redovisning7.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-06-03

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL 2012-06-26