KURSPLAN

Design: teori och praktik 15 högskolepoäng

Design: theory and practice
Grundnivå, D0037A
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2016-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt 15 högskolepoäng inom ämnesområdet Industriell design, t.ex. D0030A Design: process och metod samt A0015A Ergonomi 1 eller A0011A Industriell produktionsmiljö eller motsvarande kunskap


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att utveckla kursdeltagarnas förmåga att integrera designteori med praktiskt designarbete. Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren ha utvecklat sin förståelse för området teknisk design och förmåga att använda grundläggande designmetoder och designtekniker både i enskilda övningar och i ett gemensamt praktiskt utvecklingsprojekt. Kursdeltagaren förväntas tillämpa kunskapen genom att planera och genomföra övningar och uppgifter både individuellt och i samarbete med andra, samt ansvara för att visuellt, muntligt och skriftligt kommunicera sin kunskap och förmåga.

Kursdeltagaren ska:
 
 1. Demonstrera ämneskunskap inom teknisk design
 2. Demonstrera förmåga att samarbeta, driva och genomföra projektarbete
 3. Demonstrera förmåga att skapa och utveckla användarvänliga lösningar
 4. Demonstrera förmåga till problemlösning
 5. Demonstrera förmåga att hantera uppgift och text vetenskapligt
 6. Demonstrera förmåga att skriftligt, muntligt och visuellt kommunicera process och resultat
 7. Demonstrera förmåga att agera professionellt
 8. Demonstrera förmåga att utvecklas med stöd av feedback
 9. Visa förståelse för normkritiska och normkreativa perspektiv med avseende på innovativa produkter och system
 10. Visa förmåga att implementera normkritik och normkreativitet i designprojekt
 11. Visa förmåga att tillämpa och reflektera över normkritik och normkreativitet i designprojekt.

Kursinnehåll
Kursen behandlar designteori samt dess praktiska tillämpning i produktdesign. Kursen omfattar designhistoria, formlära, färglära, gestaltning, estetik, produktsemiotik och användarupplevelse. Kursdeltagaren ges även en inblick i relevant designforskning och normkritiskt förhållningssätt. Kursen innehåller en projektuppgift där kursdeltagaren övar och utvecklar sin förmåga att genomföra ett samarbetsprojekt med praktisk tillämpning av kunskaper genom användandet av t.ex. skisser, mock-ups och modeller i en relevant designprocess.

Genomförande
Kursen består av lektioner, samt övningar och uppgifter som utförs både individuellt och i grupp. En stor del av kursen genomförs i form av självständigt arbete, både individuellt och i samarbete med andra. Kursen bygger på learning-by-doing, vilket här omfattar att kursdeltagaren praktiskt övar och tillämpar kunskaper för att utveckla sin självständighet inom teknisk design.  Ett projekt omfattande en konceptuell design utförs i projektteam och redovisas genom muntlig kommunikation, visuell kommunikation via presentationsmodeller samt skriftligt genom individuell workbook.

Examination
Mål 1 examineras genom kursens övningar och laborationer som berör olika aspekter av designteori
Mål 2, 3, 4, 6 & 7 examineras genom workbook baserad på ett projektarbete
Mål 5 examineras genom kursens övningar och laborationer samt delar i workbook som berör teori
Mål 6 examineras genom övningar och laborationer samt delar i workbook som berör process och resultat
Mål 8 examineras genom delar i workbook som berör studentens reflektioner

Detaljerade uppgiftsbeskrivningar samt betygskriterier för U G och VG i respektive uppgift återfinns i kursens studiehandledning.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med D0039A, D0003A och D0019A eller annan kurs med liknande innehåll.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar D0003A Modellbyggnad och presentationsteknik 7,5hp och D0019A Designteori 7,5hp

Examinator
Jörgen Normark

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Rekommenderad litteratur enligt studiehandledning

Material enl. materiallista

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0005Övningar och laborationerU G#5.00ObligatoriskH17
0006Workbook del 1U G VG *2.50ObligatoriskH17
0007InlämningsuppgifterU G#2.50ObligatoriskH17
0008Workbook del 2U G VG *5.00ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.