Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Objektorienterad programmering 7,5 högskolepoäng

Object oriented programming
Grundnivå, D0037D
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Datalogi
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper och färdigheter i imperativ programmering, t ex D0009E Introduktion till programmering.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter kursen ska studenten

  1. ha viss kunskap om den vetenskapliga grunden för objektorienterad programmering och design samt omfattande kunskap om dess beprövade erfarenhet,
  2. ha förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar i form av design och implementering av stora datorprogram med hjälp av ett modernt objektorienterat programmeringsspråk,  
  3. ha förmåga att planera och, med adekvata metoder, genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar samt
  4. visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar.

Kursinnehåll

Kursen behandlar grundläggande objektorienterade begrepp, såsom klasser och objekt, inkapsling av metoder och datastrukturer. Arv som mekanism för att återanvända kod. Överskuggning. Arvshierarkier, typer, statisk och dynamisk typning, subtypning och polymorfi. Modularisering med hjälp av abstrakta datatyper. Överblickbar programdesign samt design- och beräkningsmönster. Dokumentation av kod och problemställning.


Genomförande

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och laborationer. Eget arbete på laborationerna sker främst enskilt men arbete i grupp kan förekomma. Under tiden kursen ges kan det förekomma hemuppgifter som ger bonuspoäng på den tentamen som följer direkt efter kursen.

Laborationerna skrivs i ett objektorienterat programmeringsspråk (vanligen C++).


Examination

Skriftlig tentamen med differentierade sifferbetyg samt obligatoriska laborationsuppgifter.

Kursmålen examineras på följande sätt:

  1. Skriftlig tentamen. Laborationsuppgifter.
  2. Laborationer.
  3. Laborationer.
  4. Laborationer. Skriftlig tentamen.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar ISI733 Objektorienterad programmering (nedlagd kurs) och D0011D Objektorienterad programmering.

Examinator
Robert Brännström

Övergångsbestämmelser
Kursen D0037D motsvarar kursen D0011D

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Jan Skansholm: C++direct

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0003TentamenG U 3 4 53.50ObligatoriskH11
0004LaborationU G#4.00ObligatoriskH11

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av LTU Skellefteå 2007-12-08

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2020-08-21