Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Grafisk design: Interaktion 2 15 högskolepoäng

Graphic design: Interaction 2
Grundnivå, D0042A
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Grafisk design
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion
Ingår i huvudområde
Grafisk design

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grafisk design: konstnärliga tekniker, material och medier 1 (D0032A) 15 hp, Grafisk design: typografi, språket och formen 1 (D0033A) 15hp, Grafisk design: metod, process och teori (D0034A) 7,5 hp, Grafisk design: interaktion 1 (D0035A) 7,5 hp, Grafisk design: kommunikation och medier (D0036A) 7,5 hp och Grafisk design: konstnärliga tekniker, material och medier 2 (D0038A) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas kursdeltagaren visa grundläggande: 

Kunskap och förståelse
1 Förståelse för interaktiv visuell kommunikation ur ett historiskt, samtida och framtida perspektiv
2 Förståelse för interaktion, kognition och perception i relationen och mötet människa och grafisk design
3 Förståelse för interaktiv teknik och media ur ett kritiskt omvärldsperspektiv
4 Förståelse för inkluderande design och tillgänglighetdesign för kommunikation och gränssnitt

Färdighet och förmåga
5 Förmåga att tillämpa visuell gestaltning ur ett användar-, rums-, och kontexuellt perspektiv utifrån olika förutsättningar och behov
6 Förmåga att kritiskt analysera interaktiv design ur ett inkluderande användarperspektiv
7 Förmåga att tillämpa interaktiva tekniker och medier i en grafisk produktion 
8 Förmåga att självständigt och konstnärligt gestalta innehåll och argumentera för representation i en grafisk produktion

Värderingsförmåga och förhållningssätt
9 Förmåga att tolka, värdera, reflektera och argumentera historiska, kulturella, samhälleliga och tekniska faktorer för interaktiv design
10 Förmåga att normkritiskt analysera och värdera och konstnärligt och normkreativt gestalta och reflektera kring inkluderande design


Kursinnehåll
Kursen behandlar interaktionens roll inom visuell kommunikation i allmänhet och grafisk design i synnerhet. Kursen innehåller teori och praktik kring  användaren, användarbehov och användarupplevelse. Vidare kommer kursen fördjupa förståelse av analoga och digitala interaktiva designprocesser och metoder, normkreativitet samt grafisk design för interaktiva situationer, miljöer och media - dess olika kontexter, behov och förutsättningar i kommunikation och gränssnitt. Inkluderande design i form av tillgänglighetsdesign samt teoretiska och tekniska möjligheter och begränsningar är centrala i kursens innehåll.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen varvar föreläsningar och studiobaserat lärande vilka integrerar teoretiska och professionella perspektiv samt gestaltande uppgifter med fokus på grafisk design för interaktiva situationer, miljöer och media i olika kontexter, för olika behov och förutsättningar i kommunikation och gränssnitt. Du arbetar både individuellt och i samverkan med andra och övar din muntliga, skriftliga och visuella kommunikationsförmåga i kursens show and tell övningar.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom visuella, muntliga och skriftliga prov med betygsnivåerna U, G och VG.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Patrick Sundqvist

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2016). Interaktionsdesign: bortom människa–dator-interaktion (1 uppl.). Studentlitteratur AB.
ISBN: 9789144092072

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0005Muntlig och visuell examination - Interaktiva metoder, media och teknikU G#4.00ObligatoriskH21
0006Muntlig, skriftlig och visuell examination - Designtänkande för interaktionU G VG *4.00ObligatoriskH21
0007Muntlig och visuell examination - Interaktiv design och gestaltningU G VG *5.00ObligatoriskH21
0008Muntlig, visuell och skriftlig examination - WorkbookU G#2.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17